Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Ettevõtluse toetamise teenused

Prindi

Lisatud 16.09.2013 | Uuendatud 06.04.2021

Siin lehel on kajastatud järgmine informatsioon:

Alates 01.01.2020 ei paku enam Eesti Töötukassa individuaalse nõustamise teenuse ja mentorklubi (v.a. Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubi) teenuse kulu hüvitamist.

Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avaldus tuleb esitada ja kooskõlastus saada enne teenuse algust. Avaldus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne teenuse algust.

Avalduse saab esitada:

E-töötukassas (soovitavalt) klikates järgneval lingil: ettevõtlustoetuse avalduse esitamine või e-posti teel evat [ä] tootukassa [dot] ee.

Ettevõtluse toetamise teenuse osutamine on vähese tähtsusega abi.

NB! Töötukassa pöörab tähelepanu, et ühe ja sama tegevuse katteks (teenuse ostuks) ei või olla saadud Euroopa Liidu toetust mõnest teisest fondist või programmist.

Küsimuste korral palume võtta ühendust ettevõtlustoetuse osakonnaga aadressil evat [ä] tootukassa [dot] ee.

Ettevõtluse toetamise teenuse kasutajad

Ettevõtluse alustamise toetuse saajad

Teenus

Ettevõtluse toetamine on ettevõtluse alustamise toetust saanud isikule ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu ja individuaalse mentorluse kulu hüvitamine ning isiku nõustamine mentorklubis. Ettevõtluse toetamise eesmärk on toetada isiku äriplaani elluviimist ja jätkusuutlikkust.

Summa

Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada koolituskulu ja individuaalse mentorluse kulu kokku kuni 2500 eurot, sealhulgas individuaalse mentorluse kulu kuni 1250 eurot.

Periood

Ettevõtluse toetamise teenust osutatakse isikule kahe aasta jooksul ettevõtluse alustamise toetuse saamisest.

Teenuse kulu hüvitamisel lähtub töötukassa järgmistest põhimõtetest:

 1. kulu hüvitatakse pärast teenuse toimumist arve ja selle tasumist tõendava dokumendi koopia ja koolituse puhul ka koolituse läbimist tõendava dokumendi (edaspidi nõutavad dokumendid) alusel;
 2. juhul kui nõutavaid dokumente ei esitata töötukassale 30 päeva jooksul pärast kinnituskirjas toodud teenuse toimumise lõppkuupäeva, on töötukassal pärast tähtaja möödumist õigus kulu hüvitist välja mitte maksta;
 3. arve peab olema väljastatud teie, kui eraisiku nimele ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana teie nimi;
 4. teenusel osalemine peab olema toimunud ning arve peab olema tasutud 2 aasta jooksul alates ettevõtluse alustamise toetuse ülekandmise päevast;
 5. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kinnituskirjal näidatust väiksem, hüvitatakse kulu arvel näidatud summas;
 6. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kinnituskirjal näidatust suurem, hüvitatakse kulu kinnituskirjal näidatud summas;
 7. kulu hüvitis kantakse teie, kui eraisiku pangakontole 10 tööpäeva jooksul nõutavate dokumentide esitamisest.
Vähenenud töövõimega isikud, kes on alustanud ettevõtlusega töötukassa toetuseta

Teenus

Ettevõtluse toetamise teenus on ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituse ja individuaalse mentorluse kulu hüvitamine ning isiku nõustamine mentorklubis eesmärgiga toetada tema äriplaani elluviimist ja jätkusuutlikkust.

Summa

Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada koolituskulu ja individuaalse mentorluse kulu kokku kuni 2500 eurot, sealhulgas individuaalse mentorluse kulu kuni 1250 eurot.

Periood

Töötukassa toetuseta ettevõtlusega alustanud vähenenud töövõimega isikule osutatakse teenust kahe aasta jooksul ettevõtlusega alustamisest, tingimusel, et:

 • ettevõtlusega alustamisele eelnenud kuuekuulise ajavahemiku sees olnud töötuna arvel,
 • selle töötuna registreerimise kuupäeval ei kuulunud isikule osa täis- või usaldusühingust või rohkem kui 50 protsenti muust äriühingust,
 • selle töötuna registreerimise kuupäeval ei olnud isik registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana,
 • töötuna arvelolek on lõpetatud.

Ettevõtlusega alustamiseks loetakse füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu registreerimist äriregistris.

Teenust taotlev isik peab olema äriühingu asutaja ja teenuse taotlemise hetkel omab äriühingus osalust ning on juhtkonna liige.

Näide ettevõtluse toetamise teenuse osutamise kohta. Inimene peab ettevõtlusele eelnenud 6 kuu jooksul olema töötuna arvel.

Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise alused:

 1. kulu hüvitatakse pärast teenuse toimumist arve ja selle tasumist tõendava dokumendi koopia ja koolituse puhul ka koolituse läbimist tõendava dokumendi (edaspidi nõutavad dokumendid) alusel;
 2. juhul kui nõutavaid dokumente ei esitata töötukassale 30 päeva jooksul pärast kinnituskirjas toodud teenuse toimumise lõppkuupäeva, on töötukassal pärast tähtaja möödumist õigus kulu hüvitist välja mitte maksta;
 3. arve peab olema väljastatud teie, kui eraisiku nimele ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana teie nimi;
 4. teenusel osalemine peab olema toimunud ning arve peab olema tasutud 2 aasta jooksul alates avaldusel märgitud ettevõtte äriregistris registreerimise päevast;
 5. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kinnituskirjal näidatust väiksem, hüvitatakse kulu arvel näidatud summas;
 6. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kinnituskirjal näidatust suurem, hüvitatakse kulu kinnituskirjal näidatud summas;
 7. kulu hüvitis kantakse teie kui eraisiku pangakontole 10 tööpäeva jooksul nõutavate

Teenused

Koolitus

Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada koolituskulu ja individuaalse mentorluse kulu kokku kuni 2500 eurot, sealhulgas individuaalse mentorluse kulu kuni 1250 eurot.

Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peab esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse.

Koolituskulu hüvitamise avalduses peab põhjendama teenuse vajadust:

 • Millised on teie ootused antud koolituse osas? Kuidas plaanitakse rakendada koolitusel saadud teadmisi äritegevuses?
 • Kas ja kuidas mõjutab koolituse läbimine olemasolevat ja/või potentsiaalset klientuuri?
 • Mis peab ettevõttes/ettevõtte tulemustes muutuma tänu koolituse läbimisele?
 • Palume teie hinnangut kuidas koolituse läbimine mõjutab ettevõtte müügitulemusi? Millist müüki planeeritakse saada tänu soovitud koolitusele (nt aastas)?

NB! Eesti Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud.

Kontrollida tuleb koolitaja kehtivat koolitusluba või tegevusluba või majandustegevusteadet, mida saab teha Eesti Hariduse infosüsteemi kaudu.

Vajaduselt saab vastava kinnituse küsida ka otse koolitajalt.

Täiskasvanute koolituse seadus

Eesti Hariduse Infosüsteem

Individuaalne mentorlus

Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada koolituskulu ja individuaalse mentorluse kulu kokku kuni 2500 eurot, sealhulgas individuaalse mentorluse kulu kuni 1250 eurot.

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga või ettevõtluskogemuse õppimisega laiemalt seotud individuaalse mentorluse kulu.

Individuaalne mentorlus peab sisaldama äri käivitamise ja jätkusuutlikkuse saavutamisega seotud teemasid, küsimusi ja probleeme.

Avalduse analüüsimiseks vajame järgmist informatsiooni:

1. Individuaalse mentorluse programmi teemad

Reeglina on teemad seotud järgmiste valdkondadega:

 • Eesmärkide seadmine ja tegevusplaan
 • Müük, turustamine, võrgustik
 • Turundus, meetodid
 • Finantsplaneerimine
 • Personalitöö

2. Individuaalse mentorluse programmi kava

Programmi kestvus on reeglina minimaalselt neli kuni viis kuud. Selle perioodiga oleks võimalik ka reaalsete tulemusteni jõuda. Lühema perioodi puhul seda võib olla veel ei juhtu.

Programm peab sisaldama piisaval määral kontakttunde.

 Kavas või programmis peavad olema kajastatud:

 • mentii ja mentori poolt kokkulepitud konkreetsed ja selged eesmärgid
 • tagasiside vormid
 • planeeritud tulemused
 • kohtumiste ajakava
 • töömaht tundides kokku
 • kokkulepped raha maksmise osas. Kuidas plaanitakse teenuse eest maksta? Mille alusel (nt tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid vm)?

3. Konkreetne ettevõte või organisatsioon, millega saavutati kokkulepe individuaalse mentorluse osas, info mentori kohta ehk konkreetse eraisiku kohta, kes vastutab mentorlusprogrammi läbiviimise ja selle tulemuste eest.

4. Mentori CV. Sobiv mentor omab pikaajalist (vähemalt viieaastast) ettevõtlus- ja juhtimiskogemust.

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubi

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osaledes saate vahetada teadmisi ja kogemusi ettevõtluses kogenud inimestega ning luua uusi ärikontakte, et tagada enda loodud ettevõtte areng, konkurentsivõimelisus ja jätkusuutlikkus.

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osalemine on tasuta.

Mentorklubi koosneb kuuest klubiõhtust. Iga klubiõhtu kestab 4-5 tundi.

Klubiõhtud toimuvad tavaliselt kahel korral kuus ning on üles ehitatud interaktiivse koolitusena, mille käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtlusalastel teemadel ning tõstatatakse probleeme ja otsitakse neile koos koolitaja ja mentoritega lahendusi (nt läbirääkimisoskused, esinemisoskus/ärisuhtlus, turundus ja müügistrateegiad).

Täpsemat infot mentorklubide toimumise kohta saate töötukassa maakondlike osakondade teenusekonsultantidelt.

Oli teile sellest lehest abi?


Mõisted
EVAT
ESF

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)