Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

EVAT kasutamine

Prindi

Lisatud 21.12.2020 | Uuendatud 06.04.2021

 

Siin lehel on kajastatud järgmine informatsioon:

Toetuse väljamaksmine

Positiivse otsuse korral makstakse toetus välja 10 tööpäeva jooksul.

Pane tähele!

 • Toetuse laekumisega kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.
 • Asuta ettevõte pärast toetuse laekumist oma pangakontole.
 • Toetuse eest tehtavad investeeringud tuleb teha asutatud ettevõtte kontolt vastavalt toetuse andmise otsuse Lisas 1 toodud tabelile.
 • Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav.

 

Toetuse saaja kohustused

 • Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest looma uue äriühingu või registreerima end füüsilisest isikust ettevõtjana ja alustama äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist.
 • Toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt töötukassaga eelnevalt kooskõlastatud toetuse kasutamise tabelile (otsuse lisa 1) ühe aasta jooksul toetuse saamisest.
 • Toetuse saaja äriplaanis kavandatud majandustegevus ei tohi lõppeda enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmise päevast arvates.
 • Toetuse saaja peab esitama Eesti Töötukassale toetuse kasutamise aruande vähemalt kaks korda aasta jooksul arvates toetuse ülekandmisest.
 • Toetuse saaja peab võimaldama Eesti Töötukassal ja Eesti Töötukassa poolt teatatud isikutel teostada paikvaatlust oma tegevuskohas ning tutvuda ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavate dokumentidega. Kohustuse tähtajad on toodud ettevõtluse alustamise andmise otsuses.
 • Toetuse saaja ei tohi võõrandada talle kuuluvat osa või aktsiat toetuse abil loodud äriühingu osa või aktsiakapitalist enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmise päevast arvates.
 • Toetuse saaja tagastab toetuse täies ulatuses järgmiste asjaolude ilmnemise korral:
  • äriplaanis ettenähtud majandustegevus ei ole alanud kuue kuu möödumisel raha pangakontole ülekandmise päevast, välja arvatud juhul, kui majandustegevus ei ole alanud mõjuval põhjusel;
  • äriplaanis ettenähtud majandustegevus ei alanud mõjuval põhjusel kuue kuu möödumisel toetuse pangakontole ülekandmise päevast ega ole olenemata põhjusest alanud ka 12 kuu möödumisel toetuse pangakontole ülekandmise päevast;
  • äriplaanis kavandatud majandustegevus lõpeb enne ühe aasta möödumist raha pangakontole ülekandmise päevast, välja arvatud juhul, kui majandustegevus lõpeb mõjuval põhjusel;
  • ettevõtluse alustamise toetust saanud isik võõrandab talle kuuluva osa või aktsia toetuse abil loodud äriühingu osa- või aktsiakapitalist ühe aasta jooksul arvates raha pangakontole ülekandmise päevast;
  • ettevõtluse alustamise toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt;
  • ettevõtluse alustamise toetust kasutati Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse¹ paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud eesmärgil (olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks või laiendamiseks ja/või olemasoleva äriühingu osanikuks ega aktsionäriks astumiseks).

Kui osa toetusest ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, võib Eesti Töötukassa kohustada ettevõtluse alustamise toetuse saajat tagastama toetuse osaliselt.
 

Toetuse kasutamine

Ettevõtluse alustamise toetuse andmist ja selle kasutamise kontrollimist reguleerib eelkõige Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (TTTS).

TTTS § 19 lg 21 kohaselt antakse ettevõtluse alustamise toetust majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana ning § 19 lg 6 kohaselt tuleb toetust kasutada vastavalt äriplaanile.

Kui isik on toetust taotlenud äriühingu (näiteks OÜ) kaudu ettevõtlusega tegelemiseks, peab ta toetuse summa üle kandma asutatavale äriühingule.

Toetuse arvel tehtavad kulud tuleb teha asutatud ettevõtte või FIE pangakontolt. Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav.

NB! Toetus antakse eraisikule, kuid mitte tema isiklike huvide tarbeks, vaid tema poolt asutatavale äriühingule vahendite soetamiseks. Toetuse abil soetatav vara peab olema registreeritud asutatud ettevõtte või FIE nimele.

Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt töötukassaga eelnevalt kooskõlastatud toetuse kasutamise tabelis (otsuse lisa 1) toodule ühe aasta jooksul alates toetuse pangakontole ülekandmise päevast.

Kulud, millele toetust ei saa on toodud punktis „Mille jaoks ja kellele toetust ei anta“.

Kulude piirhinnad on leitavad dokumendist „EVAT kulude infoleht“.

Juhul kui ettevõtluse alustamise toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt, tagastab toetuse saaja toetuse täies ulatuses.
 

Muudatuste kooskõlastamine

Vajadusel võib toetuse kasutamises teha muudatusi juhindudes alljärgnevast:

 • Toetuse kasutamise tabelis välja toodud vahendi/kulutuse hinnamuudatust ei pea kooskõlastama juhul, kui soetusmaksumus muutub kuni 20%. Kui soetusmaksumus muutub rohkem kui 20%, siis tuleb hinnamuudatus töötukassaga kooskõlastada.

Iga kulurida tuleb käsitleda eraldi vastavalt ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise otsuse lisas nr 1 toodule.

 • Kõik uued investeeringud/kulutused tuleb eelnevalt kooskõlastada. Juhime tähelepanu, et töötukassa ei aktsepteeri toetuse kasutamise muudatusi, mis ei ole kooskõlastatud.

Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Juhul kui muutmise tulemusel ületab kulurida 500 euro piirmäära, tuleb koos kooskõlastamise avaldusega esitada vähemalt kaks sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist või -päringut.

 • Hinnapakkumised ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates avalduse esitamise päevast.
 • Kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus.
 • Masinate ja seadmete ostmisel tuleb hinnapakkumistele lisada seadmete spetsifikatsioon.
 • Kui soovitakse soetada kasutatud seadet, tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine või -päring uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis.

NB! Internetilinkidena esitatud hinnapakkumistes võivad andmed ajaga muutuda, mistõttu tuleb Eesti Töötukassa toetuse eest tehtavate investeeringute hinnapakkumised või –päringud esitada fikseeritud dokumentidena (kuvatõmmisena, PDF failina, skaneerituna vm).

Kooskõlastamiseks vajaliku avalduse vormi „Muutmisavaldus“ leiate paremalt, "Vormid ja dokumendid" alt. 

Muutmisavalduse saab esitada:

 • E-töötukassas (soovitavalt);
 • e-posti aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee, digitaalselt allkirjastatuna.

Otsuse muudatuse kooskõlastamise kohta teeme 10 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisest.

 

ESF – vähenenud töövõimega, vanaduspensioniealised, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavad isikud
ESF – Euroopa Sotsiaalfond

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 4.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Perioodi 2014-2020 rakenduskavadest toetust saanud projekte (sh alates 2021 aastast) tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”.

Lisainformatsiooni objektide tähistamine ja toetuse saamisest teavitamine leiate:

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohustuslike avalikustamisvahendite generaator.

NB! Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või täieliku tagasinõudmiseni.

Küsimuste korral ja/või plakati ja/või kleebiste tellimiseks kirjutage aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee.

 

Toetuse kajastamine raamatupidamises

Juhime tähelepanu, et töötukassa maksab toetuse eraisiku – taotleja pangakontole, kuid toetuse eest tehtavad investeeringud peab tegema asutatud ettevõtte kontolt.

Kui isik on toetust taotlenud äriühingu (näiteks OÜ) kaudu ettevõtlusega tegelemiseks, peab ta toetuse summa üle kandma asutatavale äriühingule ning toetus ja toetuse arvel tehtavad kulud tuleb edaspidi kajastada äriühingu raamatupidamisarvestuses. Toetuse ja kulude suhtes kehtivad sel juhul äriühingule ettenähtud maksustamispõhimõtted.

Kui isik on toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemiseks, siis peab ta registreerima end äriregistris FIE-na ning kajastama toetuse summa tuludeklaratsioonis ettevõtlustuludes (vormil E). Registreeritud FIE võib ettevõtlustulu, sh toetuse maksustamisel arvesse võtta ettevõtluse tarbeks tehtud kulud.

Vt. Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ12 „SIHTFINANTSEERIMINE”.
 

Tulumaks ja EVAT

Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Toetuse saajaks on eraisik.

Informatsioon „Töötukassa ettevõtluse alustamise toetusest“ on kättesaadav Maksu-ja tolliameti kodulehe „Stipendiumid, toetused ja hüvitised“ alapealkirja „Toetus“ lisainfo kastist.

Maksu- ja Tolliameti eraklientide ja FIEde nõustamine:

e-post: eraklient [ä] emta [dot] ee

tel.: 880 0811

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)