Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

EVAT taotlemine

Prindi

Lisatud 29.01.2014 | Uuendatud 20.10.2021

Siin lehel on kajastatud järgmine informatsioon:

Taotlemise tingimused

Nõuded taotlejale

Eesti Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda:

 • töötuna registreeritud või
 • vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav isik või koondamisteate saanud isik, kes on tööotsijana arvele võetud,

kes:

 • on vähemalt 18-aastane ja
 • on läbinud ettevõtluskoolituse või
 • kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.
   

Ettevõtluskogemus

Eesti Töötukassa loeb piisavaks ettevõtluskogemuseks füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu juhatuse liikmena tegutsemist vähemalt ühe aasta. Väiksema ettevõtluskogemuse puhul ei saa olla kindel, et taotlejal on piisav ülevaade ettevõtlusest ja ta on võimeline looma jätkusuutliku ettevõtte.

Juhul, kui äriregistri andmed ei kajasta taotleja ettevõtlustegevust füüsilisest isikust ettevõtjana, tuleb võtta vastav tõend Maksuametist ja esitada see töötukassale ettevõtluskogemust tõendava dokumendina.
 

Mittetulundusühingu juhatuse liikme kogemus

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 1 lõikele 1 on mittetulundusühing isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Kuna toetust antakse ainult äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse alustamiseks, mille eesmärgiks või põhitegevuseks on tulu saamine, siis ei saa olla kindel, et taotlejal on piisav ülevaade ettevõtlusest ja ta on võimeline looma jätkusuutliku ettevõtte omades mittetulundusühingu juhatuse liikme kogemust.
 

Ettevõtluskogemus välismaal

Välismaal saadud ettevõtluskogemuse kooskõlastamise puhul palume võtta ühendust ettevõtlustoetuse osakonnaga e-posti aadressil evat [ä] tootukassa [dot] ee.
 

Ettevõtluskoolitus

Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust ettevõtluskoolituse läbimise alusel, peab ettevõtluskoolituse kogumaht olema vähemalt 56 tundi ja selle käigus omandatud teadmised järgmistel teemadel:

 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
 • toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
 • töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

Ettevõtluskoolitust on võimalik läbida töötukassa kaudu. Sellekohase info saamiseks tuleb pöörduda oma konsultandi poole.
 

Varasemate õpingute arvestamine EVATi taotlemisel ettevõtluskoolitusena

Ettevõtluskoolitusena võtame arvesse ka ülikoolis läbitud aineid, juhul, kui nende sisu ja maht vastab nõuetele. Et olla kindel, kas läbitud ainete maht on piisav, konsulteeri oma konsultandiga.

Lõpliku hinnangu saamiseks palume täita vorm „Varasemate õpingute arvestamine EVATi taotlemisel ettevõtluskoolitusena“ ja saata ta allpool toodud dokumentidega aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee

Lisatud peavad olema:

 • Diplom (koopia)
 • Hinneteleht / akadeemiline õiend (koopia)
 • Ainekava/aineprogramm (kontrollige aastat!) nende ainete kohta, mis on tabelis märgitud. Juhul kui ainekava/ aineprogramm puudub, pöörduge vastava õppeasutuse poole. Õppeinfosüsteemi andmebaas
   

Majandusalane kutse- või kõrgharidus

Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust majandusalase kutse- või kõrghariduse alusel, peab avaldusele lisama haridust tõendava dokumendist koopia.

Kui haridus on omandatud välisriigis või NSV Liidu territooriumil, peab taotleja esitama ENIC/NARIC’u hinnangu tema kvalifikatsiooni vastavuse kohta. Täpsem informatsioon akadeemilise tunnustamise kohta on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.
 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlemiseks tuleb esitada:

 • avaldus;

Avalduse vorm on leitav e-töötukassast ja paremalt, "Vormid ja dokumendid" alt.

 • äriplaan;

Äriplaani juhend annab äriplaani koostamiseks juhiseid ja vormi.

 • CV;

CV koostamise abimaterjal ja näidised töötukassa kodulehel.

 • koopiad dokumentidest, mis tõendavad tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 lg 1 punktis 2 nimetatud nõude täitmist (ettevõtluskogemus, ettevõtluskoolitus, majandusalane haridus).

Vt punkti „Nõuded taotlejale“.

Üldjuhul soovitame teha prognoose kolmeks aastaks, sealhulgas kuude lõikes vähemalt esimeseks 12 kuuks. Põhjuseks on see, et selliseid valdkondi kus oleks lühema perioodiga stabiilse müügi saavutamine realistlik, on vähe.

 • Vähemalt kaks sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist, kui kulurea, ostetava asja või teenuse eeldatav maksumus on 500 eurot või rohkem.
  • Hinnapakkumised ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates avalduse esitamise päevast.
  • Kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus.
  • Masinate ja seadmete ostmisel tuleb hinnapakkumistele lisada seadmete spetsifikatsioon.
  • Kui soovitakse soetada kasutatud seadet, tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine või -päring uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis.

NB! Internetilinkidena esitatud hinnapakkumistes võivad andmed ajaga muutuda, mistõttu tuleb Eesti Töötukassa toetuse eest tehtavate investeeringute hinnapakkumised või –päringud esitada fikseeritud dokumentidena (kuvatõmmisena, PDF failina, skaneerituna vm).
 

Taotluse saab esitada:

Mille jaoks ja kellele toetust ei anta

Ettevõtluse alustamise toetust ei anta isikule:

Ettevõtluse alustamise toetust ei anta järgmisteks kuludeks:

 • olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks ega laiendamiseks;
 • olemasoleva äriühingu osanikuks ega aktsionäriks astumiseks;
 • tegutsemiseks valdkonnas, mis on vastuolus avaliku huviga;
 • osakapitali sissemakseks;
 • üürilepingu tagatisraha maksmiseks;
 • koolituskulude katteks;
 • krediidilepingu sissemakseks ja/või selle osamaksete tegemiseks;
 • tehinguteks Tulumaksuseaduse §8 lõikes 1 toodud seotud isikutega;
 • rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordi ettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks. Euroopa Liidu Komisjon on täiendavalt selgitanud, et maanteevedude sektor hõlmab ka linnasisest kaupade vedu ning maanteevedudeks ettenähtud sõidukiteks tuleb lugeda ka kaubikuid, väikeautosid ja haagiseid.
 • tegevuseks, mis on seotud üksnes ekspordiga kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse, täpsemalt, mis on vahetult seotud eksporditavate koguste, turustusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega;
 • maa ja kinnisvara ostuks.

Kõik toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Kulude piirhinnad on leitavad dokumendist „EVAT kulude infoleht“.

Otsustamine

Avalduse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva toetuse avalduse esitamisest arvates.

See, kas toetuse taotlejaga võetakse äriplaani menetlemise käigus asjaolude täiendavaks selgitamiseks ühendust, oleneb puuduste hulgast ja nende ulatusest. Juhul, kui äriplaani puudused on olulised ja nende kõrvaldamine vajab taotlejapoolset põhjalikumat analüüsi või selgitamist, taotlejaga ühendust ei võeta. Sellisel juhul edastatakse taotlejale ettevõtluse alustamise toetuse mitteandmise otsus (äriplaan suure riskiga).

Juhul kui toetuse mitteandmise otsuses toodud puudused on parandatavad, siis palume võtta ühendust oma konsultandiga ja leppida temaga edasiste tegevuste plaani kokku

Kui te leiate, et töötukassa otsus või tegevus rikub teie õigusi, on teil võimalik esitada töötukassale vaie. Vaide esitamine

Oli teile sellest lehest abi?


Mõisted
Ettevõtluskoolitus
EVAT
ESF

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)