Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Toetuse saaja õigused ja kohustused

Prindi

Lisatud 29.01.2014 | Uuendatud 21.03.2019

Toetuse saaja õigused ja kohustused

1. TOETUSE KASUTAMINE

1.1. Ettevõtluse alustamise toetust (edaspidi toetus) ei ole tohi kasutada:

 1.1.1. osakapitali sissemakseks, üürilepingu tagatisraha maksmiseks, koolituskulude katteks, krediidilepingu sissemakseks ja/või selle osamaksete tegemiseks;

 1.1.2. tehinguteks toetuse saajaga,

 1.1.3. tehinguteks, mille üheks pooleks on toetuse saaja ja teiseks pooleks toetuse saaja sugulased (Perekonnaseaduse §-s 80 toodu kohaselt) või toetuse saaja abikaasa,

 1.1.4. tehinguteks äriühinguga, milles toetuse saaja on osanik või aktsionär või juhatuse liige.

1.2. Toetuse kasutamisel ei ole abikõlblikud kulud:

 1.2.1. rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordi ettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks;

 1.2.2. tegevuseks, mis on seotud üksnes ekspordiga kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse, täpsemalt, mis on vahetult seotud eksporditavate koguste, turustusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega;

 1.2.3. kulud maa ja kinnisvara ostuks.
 

2. MAJANDUSTEGEVUSEGA ALUSTAMINE

2.1. Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest tema pangakontole asutama äriühingu või registreerima end füüsilisest isikust ettevõtjana ja alustama äriplaanis ettenähtud majandustegevusega.

2.2. Juhul kui äriplaanis ettenähtud majandustegevus ei ole alanud kuue kuu möödumisel toetuse pangakontole ülekandmise päevast, tagastab toetuse saaja toetuse täies ulatuses.
 

3. SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE

3.1. Toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise otsuse lisas nr 1 toodule ühe aasta jooksul alates toetuse pangakontole ülekandmise päevast.

3.2. Juhul kui ettevõtluse alustamise toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt, tagastab toetuse saaja toetuse täies ulatuses.

Juhime tähelepanu, et Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) maksab toetuse füüsilisest isikust taotleja (äriplaani esitanud töötuna arvel oleva isiku) pangakontole. Toetus antakse küll eraisikule, kuid mitte tema isiklike huvide tarbeks, vaid tema poolt ettevõtluse tarbeks asutatavale äriühingule ettevõtluse alustamise toetuse otsuse lisas 1 ettenähtud kulude katteks (vt. lisa Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”).
 

4. MUUDATUSTE KOOSKÕLASTAMINE

4.1. Vajadusel võib toetuse kasutamises teha muudatusi juhindudes alljärgnevast:

4.1.1. Toetuse kasutamise tabelis välja toodud vahendi/kulutuse hinnamuudatust ei pea kooskõlastama juhul, kui soetusmaksumus muutub kuni 20%. Kui soetusmaksumus muutub rohkem kui 20%, siis tuleb hinnamuudatus töötukassaga kooskõlastada. Iga kulurida tuleb käsitleda eraldi.

4.1.2. Kõik uued investeeringud/kulutused tuleb eelnevalt kooskõlastada. Juhime tähelepanu, et töötukassa ei aktsepteeri toetuse kasutamise muudatusi, mis ei ole kooskõlastatud.

4.2. Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

4.3. Juhul kui muudatuste maksumus ületab 500 eurot, tuleb lisaks muudatuste kooskõlastamise avaldusele esitada vähemalt kaks sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist.

 4.3.1. Hinnapakkumised ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates kooskõlastamise avalduse esitamise päevast.

 4.3.2. Kui toetuse saajal ei ole võimalik esitada kahte hinnapakkumist, peab kooskõlastamise avalduses sisalduma sellekohane põhjendus.

 4.3.3. Kui soovitakse soetada kasutatud seadet, tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine uuele seadmele või viide veebilehtedele, kust selle info leiab. Viitele tuleb lisada väljavõte (pdf, Print Screen).

Kooskõlastamiseks vajaliku avalduse leiate viitelt: muudatuse kooskõlastamise avaldus

Avalduse saab esitada:

1) Töötukassa maakondliku osakonna infolauda;

2) Postiga aadressil Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, 11412, Tallinn;

3) Digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile evat@tootukassa.ee.

 

5. ARUANNETE ESITAMISE TÄHTAJAD JA KORD

5.1. Toetuse saaja peab esitama töötukassale toetuse kasutamise aruande vähemalt kaks korda ühe aasta jooksul arvates toetuse pangakontole ülekandmise päevast. Aruannete esitamise täpsed tähtajad on toodud ettevõtluse alustamise toetuse andmise otsuses. Aruande vormi leiate lehelt: aruandlus

5.2. Toetuse kasutamise aruandele tuleb lisada arved ja nende maksmist tõendavad dokumendid (maksekorraldus või kaardimakse tšekk koos panga kinnitatud konto väljavõttega). Juhul, kui toetuse kasutamise maksmist ei saa tõendada läbi pangakonto, tuleb maksmist tõendavad dokumendid toetuse saajal edastada töötukassale (digitaalselt) allkirjastatult.

5.3. Toetatava äriplaani kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid peavad olema aruandluses muudest toetuse saaja kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

5.4. Toetuse saaja peab võimaldama töötukassal tutvuda toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavate dokumentidega ja teha paikvaatlust oma tegevuskohas otsuses välja toodud tähtaja jooksul.

Aruande saab esitada:

1) Töötukassa maakondliku osakonna infolauda;

2) Postiga aadressil Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, 11412, Tallinn;

3) Digitaalselt allkirjastatud aruande koos arvete ja maksmist tõendavate dokumentidega e-posti aadressile evat@tootukassa.ee.
 

6. JÄRELTEENUSED

6.1. Toetust saanud inimesed võivad kahe aasta jooksul toetuse pangakontole ülekandmise päevast saada töötukassalt järgmisi teenuseid:

 6.1.1. Ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud täiendkoolitust vastavalt äriplaanile - koolituskulu hüvitatakse kuni 959 eurot. Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud.

 6.1.2. Individuaalset nõustamist (näiteks: eksperdi poolt tegevusvaldkonnaga seotud nõustamine) - nõustamiskulu hüvitatakse kuni 150 eurot;

 6.1.3. Mentorklubi - klubis osaledes saate vahetada teadmisi ja kogemusi ettevõtluses kogenud inimestega ning luua uusi ärikontakte, et tagada enda loodud ettevõtte areng, konkurentsivõimelisus ja jätkusuutlikkus. Mentorklubi koosneb kuuest klubiõhtust ja seda korraldab töötukassa. 

 6.1.4. Mentorlus kõik toetust saanud inimesed, kes vajavad mentorlust, kuid soovivad osaleda mentorklubis, mida ei korralda töötukassa või kellele ei sobi mentorlus klubilises vormis, võivad saada individuaalset mentorlust – mentorluskulu hüvitatakse kuni 959 eurot.

6.2. Juhime tähelepanu, et eelpool nimetatud teenuste saamiseks peab toetuse saaja eelnevalt looma äriplaanis ettenähtud äriühingu ja olema alustanud ka äriplaanis ettenähtud majandustegevusega.

6.3. Teenuste saamiseks tuleb toetuse saajal esitada töötukassale enne koolituse / individuaalse nõustamise / mentorluse algust selle kulu hüvitamise avaldus. Vajaliku avalduse leiate lehelt: ettevõtluse toetamise teenused.

6.4. Otsuse kulu hüvitamise põhjendatuse kohta teeb töötukassa 10 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisest.Kulude hüvitamisest või hüvitamata jätmisest teavitatakse teenuse taotlejat sellekohase kinnituskirjaga või kulude hüvitamata jätmise teatega.

6.5. Hüvitis makstakse taotlejale välja pärast koolituse/ individuaalse nõustamise/ mentorluse läbimist. Selleks tuleb esitada töötukassale arve koopia, arve tasumist tõendav dokument ja koolituse puhul selle läbimist tõendava tunnistuse või muu dokumendi koopia. 
Arve peab olema väljastatud toetust saanud eraisikule ja sellel peab olema  teenusel osalenud toetuse saaja nimi.
Arve peab olema tasunud  toetuse saaja ning teenusel osalemine peab olema toimunud kahe aasta jooksul alates toetuse ülekandmise päevast.
Tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulude hüvitamist saab taotleda ka mitme erineva koolituse kulu hüvitamiseks.Koolituse/ individuaalse nõustamise/ mentorluse kulu hüvitamise avalduse saab esitada:

1) Töötukassa maakondliku osakonna infolauda;

2) Postiga aadressil Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, 11412, Tallinn;

3) Digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile evat@tootukassa.ee.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)

logo_eures01.png