Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

EVAT taotlemine ja kasutamine

Prindi

Lisatud 29.01.2014 | Uuendatud 14.05.2020

Siin lehel on kajastatud järgmine informatsioon:

Mille jaoks ja kellele toetust ei anta

Ettevõtluse alustamise toetust ei anta isikule,:

Ettevõtluse alustamise toetust ei anta järgmisteks kuludeks:

 • olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks ega laiendamiseks;
 • olemasoleva äriühingu osanikuks ega aktsionäriks astumiseks;
 • tegutsemiseks valdkonnas, mis on vastuolus avaliku huviga;
 • osakapitali sissemakseks;
 • üürilepingu tagatisraha maksmiseks;
 • koolituskulude katteks;
 • krediidilepingu sissemakseks ja/või selle osamaksete tegemiseks;
 • tehinguteks toetuse saajaga;
 • tehinguteks, mille üheks pooleks on toetuse saaja ja teiseks pooleks toetuse saaja sugulased (Perekonnaseaduse §-s 80 toodu kohaselt) või toetuse saaja abikaasa;
 • tehinguteks äriühinguga, milles toetuse saaja on osanik või aktsionär või juhatuse liige;
 • rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordi ettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks. Euroopa Liidu Komisjon on täiendavalt selgitanud, et maanteevedude sektor hõlmab ka linnasisest kaupade vedu ning maanteevedudeks ettenähtud sõidukiteks tuleb lugeda ka kaubikuid, väikeautosid ja haagiseid.
 • tegevuseks, mis on seotud üksnes ekspordiga kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse, täpsemalt, mis on vahetult seotud eksporditavate koguste, turustusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega;
 • maa ja kinnisvara ostuks.

Kõik toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.
 

Toetuse saaja kohustused

 • Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest looma uue äriühingu või registreerima end füüsilisest isikust ettevõtjana ja alustama äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist.
 • Toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt töötukassaga eelnevalt kooskõlastatud toetuse kasutamise tabelile (otsuse lisa 1) ühe aasta jooksul toetuse saamisest.
 • Toetuse saaja äriplaanis kavandatud majandustegevus ei tohi lõppeda enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmise päevast arvates.
 • Toetuse saaja peab esitama Eesti Töötukassale toetuse kasutamise aruande vähemalt kaks korda aasta jooksul arvates toetuse ülekandmisest.
 • Toetuse saaja peab võimaldama Eesti Töötukassal tutvuda ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavate dokumentidega kolme aasta jooksul toetuse ülekandmisest.
 • Toetuse saaja peab võimaldama Eesti Töötukassal teostada paikvaatlust oma tegevuskohas kahe aasta jooksul toetuse ülekandmisest.
 • Toetuse saaja ei tohi võõrandada talle kuuluvat osa või aktsiat toetuse abil loodud äriühingu osa või aktsiakapitalist enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmise päevast arvates.
 • Toetuse saaja tagastab toetuse täies ulatuses järgmiste asjaolude ilmnemise korral:
  • äriplaanis ettenähtud majandustegevus ei ole alanud kuue kuu möödumisel raha pangakontole ülekandmise päevast, välja arvatud juhul, kui majandustegevus ei ole alanud mõjuval põhjusel;
  • äriplaanis ettenähtud majandustegevus ei alanud mõjuval põhjusel kuue kuu möödumisel toetuse pangakontole ülekandmise päevast ega ole olenemata põhjusest alanud ka 12 kuu möödumisel toetuse pangakontole ülekandmise päevast;
  • äriplaanis kavandatud majandustegevus lõpeb enne ühe aasta möödumist raha pangakontole ülekandmise päevast, välja arvatud juhul, kui majandustegevus lõpeb mõjuval põhjusel;
  • ettevõtluse alustamise toetust saanud isik võõrandab talle kuuluva osa või aktsia toetuse abil loodud äriühingu osa- või aktsiakapitalist ühe aasta jooksul arvates raha pangakontole ülekandmise päevast;
  • ettevõtluse alustamise toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt;
  • ettevõtluse alustamise toetust kasutati Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse¹ paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud eesmärgil (olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks või laiendamiseks ja/või olemasoleva äriühingu osanikuks ega aktsionäriks astumiseks).
 • Kui osa toetusest ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, võib Eesti Töötukassa kohustada ettevõtluse alustamise toetuse saajat tagastama toetuse osaliselt.
   

Taotlemise tingimused

Nõuded taotlejale

Eesti Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda:

 • töötu või
 • vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav isik või koondamisteate saanud isik, kes on tööotsijana arvele võetud,

kes:

 • on vähemalt 18-aastane ja
 • on läbinud ettevõtluskoolituse või
 • kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.
   
Ettevõtluskogemus

Eesti Töötukassa loeb piisavaks ettevõtluskogemuseks füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu juhatuse liikmena tegutsemist vähemalt ühe aasta. Väiksema ettevõtluskogemuse puhul ei saa olla kindel, et taotlejal on piisav ülevaade ettevõtlusest ja ta on võimeline looma jätkusuutliku ettevõtte.

Juhul, kui äriregistri andmed ei kajasta taotleja ettevõtlustegevust füüsilisest isikust ettevõtjana, tuleb võtta vastav tõend Maksuametist ja esitada see töötukassale ettevõtluskogemust tõendava dokumendina.
 

Mittetulundusühingu juhatuse liikme kogemus

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 1 lõikele 1 on mittetulundusühing isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Kuna toetust antakse ainult äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse alustamiseks, mille eesmärgiks või põhitegevuseks on tulu saamine, siis ei saa olla kindel, et taotlejal on piisav ülevaade ettevõtlusest ja ta on võimeline looma jätkusuutliku ettevõtte omades mittetulundusühingu juhatuse liikme kogemust.
 

Ettevõtluskogemus välismaal

Välismaal saadud ettevõtluskogemuse kooskõlastamise puhul palume võtta ühendust ettevõtlustoetuse osakonnaga e-posti aadressil evat [ä] tootukassa [dot] ee.
 

Ettevõtluskoolitus

Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust ettevõtluskoolituse läbimise alusel, peab ettevõtluskoolituse kogumaht olema vähemalt 56 tundi ja selle käigus omandatud teadmised järgmistel teemadel:

 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
 • toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
 • töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

Ettevõtluskoolitust on võimalik läbida töötukassa kaudu. Sellekohase info saamiseks tuleb pöörduda oma konsultandi poole.
 

Varasemate õpingute arvestamine EVATi taotlemisel ettevõtluskoolitusena

Ettevõtluskoolitusena võtame arvesse ka ülikoolis läbitud aineid, juhul, kui nende sisu ja maht vastab nõuetele. Et olla kindel, kas läbitud ainete maht on piisav, konsulteeri oma konsultandiga.

Lõpliku hinnangu saamiseks palume täita vorm „Varasemate õpingute arvestamine EVATi taotlemisel ettevõtluskoolitusena“ ja saata ta allpool toodud dokumentidega aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee

Lisatud peavad olema:

 • Diplom (koopia)
 • Hinneteleht / akadeemiline õiend (koopia)
 • Ainekava/aineprogramm (kontrollige aastat!) nende ainete kohta, mis on tabelis märgitud. Juhul kui ainekava/ aineprogramm puudub, pöörduge vastava õppeasutuse poole. Õppeinfosüsteemi andmebaas
   
Majandusalane kutse- või kõrgharidus

Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust majandusalase kutse- või kõrghariduse alusel, peab avaldusele lisama haridust tõendava dokumendist koopia.

Kui haridus on omandatud välisriigis või NSV Liidu territooriumil, peab taotleja esitama ENIC/NARIC’u hinnangu tema kvalifikatsiooni vastavuse kohta. Täpsem informatsioon akadeemilise tunnustamise kohta on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.
 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlemiseks tuleb esitada:

 • avaldus;

Taotluse vorm on leitav e-töötukassast ja paremalt, "Vormid ja dokumendid" alt.

 • äriplaan;

Äriplaani juhend annab äriplaani koostamiseks juhiseid ja vormi.

 • CV;

CV koostamise abimaterjal ja näidised töötukassa kodulehel.

 • koopiad dokumentidest, mis tõendavad tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 lg 1 punktis 2 nimetatud nõude täitmist (ettevõtluskogemus, ettevõtluskoolitus, majandusalane haridus).

Vt punkti „Nõuded taotlejale“.

Üldjuhul soovitame teha prognoose kolmeks aastaks, sealhulgas kuude lõikes vähemalt esimeseks 12 kuuks. Põhjuseks on see, et selliseid valdkondi kus oleks lühema perioodiga stabiilse müügi saavutamine realistlik, on vähe.

 • Vähemalt kaks sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist, kui kulurea, ostetava asja või teenuse eeldatav maksumus on 500 eurot või rohkem.

  • Hinnapakkumised ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates avalduse esitamise päevast.
  • Kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus.
  • Masinate ja seadmete ostmisel tuleb hinnapakkumistele lisada seadmete spetsifikatsioon.
  • Kui soovitakse soetada kasutatud seadet, tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine või -päring uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis.

NB! Internetilinkidena esitatud hinnapakkumistes võivad andmed ajaga muutuda, mistõttu tuleb Eesti Töötukassa toetuse eest tehtavate investeeringute hinnapakkumised või –päringud esitada fikseeritud dokumentidena (kuvatõmmisena, PDF failina, skaneerituna vm).
 

Taotluse saab esitada:

Otsustamine

Avalduse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva toetuse avalduse esitamisest arvates.

See, kas toetuse taotlejaga võetakse äriplaani menetlemise käigus asjaolude täiendavaks selgitamiseks ühendust, oleneb puuduste hulgast ja nende ulatusest. Juhul, kui äriplaani puudused on olulised ja nende kõrvaldamine vajab taotlejapoolset põhjalikumat analüüsi või selgitamist, taotlejaga ühendust ei võeta. Sellisel juhul edastatakse taotlejale ettevõtluse alustamise toetuse mitteandmise otsus (äriplaan suure riskiga).

Juhul kui toetuse mitteandmise otsuses toodud puudused on parandatavad, siis palume võtta ühendust oma konsultandiga ja leppida temaga edasiste tegevuste plaani kokku

Kui te leiate, et töötukassa otsus või tegevus rikub teie õigusi, on teil võimalik esitada töötukassale vaie. Vaide esitamine
 

Toetuse väljamaksmine

Positiivse otsuse korral makstakse toetus välja 10 tööpäeva jooksul.
 

Pane tähele!

 • Toetuse laekumisega kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.
 • Asuta ettevõte pärast toetuse laekumist oma pangakontole.
 • Toetuse eest tehtavad investeeringud tee asutatud ettevõtte kontolt.
   

Toetuse kajastamine raamatupidamises

Juhime tähelepanu, et töötukassa maksab toetuse eraisiku – taotleja pangakontole, kuid toetuse eest tehtavad investeeringud peab tegema asutatud ettevõtte kontolt.

Kui isik on toetust taotlenud äriühingu (näiteks OÜ) kaudu ettevõtlusega tegelemiseks, peab ta toetuse summa üle kandma asutatavale äriühingule ning toetus ja toetuse arvel tehtavad kulud tuleb edaspidi kajastada äriühingu raamatupidamisarvestuses. Toetuse ja kulude suhtes kehtivad sel juhul äriühingule ettenähtud maksustamispõhimõtted.

Kui isik on toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemiseks, siis peab ta registreerima end äriregistris FIE-na ning kajastama toetuse summa tuludeklaratsioonis ettevõtlustuludes (vormil E). Registreeritud FIE võib ettevõtlustulu, sh toetuse maksustamisel arvesse võtta ettevõtluse tarbeks tehtud kulud.

Vt. Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ12 „SIHTFINANTSEERIMINE”.
 

Toetuse kasutamine

Ettevõtluse alustamise toetuse andmist ja selle kasutamise kontrollimist reguleerib eelkõige Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (TTTS).

TTTS § 19 lg 21 kohaselt antakse ettevõtluse alustamise toetust majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana ning § 19 lg 6 kohaselt tuleb toetust kasutada vastavalt äriplaanile.

Kui isik on toetust taotlenud äriühingu (näiteks OÜ) kaudu ettevõtlusega tegelemiseks, peab ta toetuse summa üle kandma asutatavale äriühingule.

Toetuse arvel tehtavad kulud tuleb teha asutatud ettevõtte või FIE pangakontolt.

NB! Toetus antakse eraisikule, kuid mitte tema isiklike huvide tarbeks, vaid tema poolt asutatavale äriühingule vahendite soetamiseks. Toetuse abil soetatav vara peab olema registreeritud asutatud ettevõtte või FIE nimele.

Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt töötukassaga eelnevalt kooskõlastatud toetuse kasutamise tabelis (otsuse lisa 1) toodule ühe aasta jooksul alates toetuse pangakontole ülekandmise päevast.

Kulud, millele toetust ei saa on toodud punktis „Mille jaoks ja kellele toetust ei anta“.

Juhul kui ettevõtluse alustamise toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt, tagastab toetuse saaja toetuse täies ulatuses.
 

Muudatuste kooskõlastamine

Vajadusel võib toetuse kasutamises teha muudatusi juhindudes alljärgnevast:

 • Toetuse kasutamise tabelis välja toodud vahendi/kulutuse hinnamuudatust ei pea kooskõlastama juhul, kui soetusmaksumus muutub kuni 20%. Kui soetusmaksumus muutub rohkem kui 20%, siis tuleb hinnamuudatus töötukassaga kooskõlastada.

Iga kulurida tuleb käsitleda eraldi vastavalt ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise otsuse lisas nr 1 toodule.

 • Kõik uued investeeringud/kulutused tuleb eelnevalt kooskõlastada. Juhime tähelepanu, et töötukassa ei aktsepteeri toetuse kasutamise muudatusi, mis ei ole kooskõlastatud.

Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Juhul kui muutmise tulemusel ületab kulurida 500 euro piirmäära, tuleb koos kooskõlastamise avaldusega esitada vähemalt kaks sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist või -päringut.

 • Hinnapakkumised ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates avalduse esitamise päevast.
 • Kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus.
 • Masinate ja seadmete ostmisel tuleb hinnapakkumistele lisada seadmete spetsifikatsioon.
 • Kui soovitakse soetada kasutatud seadet, tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine või -päring uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis.

NB! Internetilinkidena esitatud hinnapakkumistes võivad andmed ajaga muutuda, mistõttu tuleb Eesti Töötukassa toetuse eest tehtavate investeeringute hinnapakkumised või –päringud esitada fikseeritud dokumentidena (kuvatõmmisena, PDF failina, skaneerituna vm).

Kooskõlastamiseks vajaliku avalduse vormi „Muutmisavaldus“ leiate paremalt, "Vormid ja dokumendid" alt. Vähenenud töövõimega, vanaduspensioniealistel, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavatel isikutel palume valida vormi „Muutmisavaldus ESF“.

Muutmisavalduse saab esitada:

 • E-töötukassas (soovitavalt);
 • e-posti aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee, digitaalselt allkirjastatuna.

Otsuse muudatuse kooskõlastamise kohta teeme 10 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisest.
 

ESF – vähenenud töövõimega, vanaduspensioniealised, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavad isikud
 

ESF – Euroopa Sotsiaalfond

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 4.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Perioodi 2014-2020 rakenduskavadest toetust saanud projekte tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”.

Lisainformatsiooni objektide tähistamine ja toetuse saamisest teavitamine leiate:

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohustuslike avalikustamisvahendite generaator.
 

NB! Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või täieliku tagasinõudmiseni.

Küsimuste korral ja/või plakati ja/või kleebiste tellimiseks kirjutage aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee.

Oli teile sellest lehest abi?


Mõisted
Ettevõtluskoolitus
EVAT
ESF

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)