Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Abi erivajadusega inimestele ja nende tööandjatele

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 20.12.2021

Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks vähenenud töövõime tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla.

Pakume teile järgmisi teenuseid:   

  • tööruumide ja -vahendite kohandamine;
  • tööks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine;
  • tugiisikuga töötamine;
  • kaitstud töö; 
  • kogemusnõustamine;
  • tööalane rehabilitatsioon;
  • tööandjate nõustamine ja teavitamine;
  • tööandjale tööturukoolituse hüvitamine.

Neid teenuseid saate kasutada, kui teil on puue, püsiv töövõimetus, osaline või puuduv töövõime, mis takistab töölesaamist või töötamist. Kui teil on puuduv töövõime, ei saa te kasutada tööalase rehabilitatsiooni teenust. 

Loomulikult saate kasutada ka kõiki teisi meie teenuseid: töövahendus, nõustamine tööotsingutel, tööpraktika, koolitus jt. Selle, millised teenused teid kõige paremini aitaksid, aitab välja selgitada teie konsultant töötukassas. 

Hüvitame tööruumide ja -vahendite kohandamise kulud

Kui olete puude või vähenenud töövõimega ja ei saa selle tõttu asuda tööle või teha oma tänast tööd ettenähtud tööruumides ja -vahenditega, aitame kohandada töökoha ja -vahendid teile ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Tööandja peab tagama töötaja töökoha ja -vahendite vastavuse töökeskkonna ja -ohutuse nõuetele. Samuti peab töökoha ja -vahendite kasutada andmisel arvestama töö laadi ning töötaja füüsiliste ja vaimsete võimetega. Üldkasutatav hoone, kus osutatakse avalikkusele administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid teenuseid, peab olema kõikidele inimestele võrdsetel alustel juurdepääsetav.

Kui töökeskkond ja -vahendid vastavad nõuetele, kuid teile sobiva töökeskkonna loomine põhjustab tööandjale olulisi lisakulutusi, kaalub töötukassa töökoha kohandamise kulu hüvitamist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

Töökoha kohandamine vähenenud töövõimega inimese erivajadustest lähtuvalt võib seisneda näiteks kaldtee ehitamises hoonele; trepitõstuki või lifti paigaldamises; sissepääsude avamismehhanismide automatiseerimises; ukseavade laiendamises ja lävepakkude tasandamises; töötasapindade kõrguse muutmises; lambilülitite madalamale toomises; sisekujunduses kasutatud värvilahenduste muutmises nägemispuudega inimesele tajutavaks jms.

Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta, kui see on tööandjaga kokkulepitud töökoht.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa selgitab välja sobiva lahenduse ning lepib hüvitatavad kulud tööandjaga kokku.

Tööandjale on võimalik hüvitada 50-100% vähenenud töövõimega inimese töökoha kohandamise kulust. Kulu on võimalik hüvitada juhul, kui vähenenud töövõimega töötu või koondamisteatega, õppiv, vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni või päästeteenistuja toetust saav tööotsija asub tööle, aga ka juhul, kui isik juba töötab.

Kohanduse kulud hüvitatakse tööandjale lähtuvalt töötamise takistuse kõrvaldamise kulu mõistlikkusest ning juhul, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kaks aastat, sõltumata töötamise liigist.

Anname tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi 

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on teie puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, anname teile töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada. Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude või terviseseisundi tõttu võimalik tööülesandeid täita (näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, heliülekandesüsteemid, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid töökohal jms).

Kui te vajate abivahendit igapäevaelus erinevates tegevustes ja keskkondades ehk mitte ainult töötamiseks, on tegemist isikliku (sotsiaalse) abivahendiga. Selle saamiseks pöörduge Sotsiaalkindlustusameti poole. Eeldame, et sotsiaalse abivahendi võimaldamisel ja sobitamisel arvestatakse teie aktiivsuse ja töötamisega seotud vajadustega. Sotsiaalse abivahendi teenuse täpsema sisu, taotlemise ja teenuseosutajate kohta saate lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kui te vajate tööülesannete täitmiseks töövahendit, mida kõik sellel töökohal töötajad kasutavad või peaksid kasutama, on tegemist tavapärase töövahendiga. Tööandja peab võtma töötaja kasutusse antava töövahendi valikul arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töövahendi kasutaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid.

Kui te vajate tööalast abivahendit, hindab töötukassa juhtumikorraldaja abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel, kaalub võimalikke alternatiivseid lahendusi töötamisel esinevate takistuste kõrvaldamiseks ja selgitab välja sobiva abivahendi.

Töötamiseks vajaliku abivahendi saate enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on teile tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Kui vajate tööle asumisel ja töötamisel oma vähenenud töövõime tõttu rohkem abi ja juhendamist, pakume teile tugiisiku abi 

Tugiisik juhendab ja abistab teid tööellu sisse elamisel, tööülesannete omandamisel ja täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel ning tööalasel suhtlemisel. Eesmärk on, et suudaksite aja möödudes võimalikult iseseisvalt töötada.

Tugiisik ei täida tööülesandeid teie eest ega paku erialast väljaõpet või koolitust. Tugiisikuga töötamise teenust ei saa kasutada, kui vajate töötamisel eelkõige füüsilist kõrvalabi, mitte psühholoogilist tuge või juhendamist. Kui vajate abistamist vähem kui 50% oma tööajast, korraldab vajaliku abi tööandja ning selleks ei osutata tugiisikuga töötamise teenust.

Tugiisikuga töötamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale, kes asub tööle, ning juba töötavale inimesele.

Teenust taotleb töötukassalt tööandja ning koos teiega leitakse sobiv tugiisik. Tugiisikuks võib olla teie kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta.

Teenust on võimalik osutada kõikide töösuhte liikide korral ning tähtajatu või tähtajalise töösuhte korral, sõltumata töösuhte pikkusest. Kui teie töösuhe on tähtajatu, saab tugiisik teid abistada kuni 12 kuu jooksul, lühema tähtajalise töösuhte puhul kuni töösuhte lõpuni. Põhjendatud vajaduse korral saab teenust osutada korduvalt, sh sama tööandja juures ja samal ametikohal töötamiseks.

Töötukassa sõlmib tugiisikuga töötamise teenuse osutajaga lepingu ning maksab talle tasu. Teenuse maht lepitakse kokku lepingus ning see võib olla 50%, 75% või 100% teie tööajast. 

Tugiisikuga töötamise teenuse tasu kujuneb tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 23 lg 6 kohaselt kehtestatud tunnitasu määra alusel, mis korrutatakse kaheksaga ning teie tööaja ja kokkulepitud teenuse mahuga. Tasu makstakse teenuse osutajale iga teie tööpäeva eest vastavalt tööandja esitatud tõendile, kuid mitte rohkem kui 22 päeva eest ühes kalendrikuus.

Nõustame ja koolitame tööandjaid erivajadustega inimeste värbamisel ja töötamisel

Kui teie praegune või tulevane tööandja soovib täiendavaid teadmisi erivajadustega inimeste värbamisest ja töötamise toetamisest, pakume vastavalt tööandja vajadusele sellekohast nõustamist või koolitust. Lähem info järgneval viitel: tööandjate nõustamine ja teavitamine.

Hüvitame tööandjale ümber- või täiendõppe kulud

Kui te ei ole pikka aega oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu toime tulnud ning tööandja on valmis teile pärast ümber- või täiendusõppe läbimist teist tööd pakkuma, hüvitab töötukassa tagantjärele 50% ulatuses (kuid mitte rohkem, kui 1250 eurot) tööandjale teie koolituse kulud. Lähem info järgneval viitel:töötaja koolituskulude hüvitamine

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.
 

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 "Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)