Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Tingimused tööandjale

Prindi

Lisatud 23.03.2020 | Uuendatud 01.04.2020

Milliste tingimuste täitmisel saab ettevõte taotleda töötasu hüvitist?

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui ta vastab kahele kriteeriumile kolmest:

  • käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsendi võrra võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga (tingimus 1);
  • vähemalt 30 protsendile töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda (tingimus 2);
  • vähemalt 30 protsendil töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani (tingimus 3).

Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotleb. Töötajad peavad olema tööl töölepinguga.
 

Kas tingimused, mille alusel hüvitist taotletakse, peavad jääma samaks mõlemal kuul, mille eest hüvitist taotletakse?

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale avalduse iga kalendrikuu kohta eraldi ning vastavad kaks kriteeriumit kolmest võivad olla vajadusel erinevad.
 

Kas mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on võimalik hüvitist taotleda?

Hüvitist saavad taotleda kõik erasektori tööandjad, sealhulgas mittetulundusühingud ja sihtasutused. Avaliku sektori tööandjatest saavad hüvitist taotleda avalik-õiguslikud isikud. (Lisatud 01.04.20)


Kas töötasu hüvitist saavad taotleda riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja nende hallatavad asutused?

Töötasu hüvitis ei ole mõeldud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetamiseks. Vajadusel on selleks olemas teised meetmed. (Lisatud 01.04.20)
 

Kas hüvitist saavad taotleda ka väikeettevõtted?

Hüvitise õigus ei sõltu ettevõtte suurusest. Hüvitist saavad taotleda ka väikeettevõtted, kellel on töölepinguga töötajad ja kes vastavad vähemalt kahele kriteeriumile kolmest (tingimused 1, 2, 3).
 

Kas uutel ettevõtetel on samuti võimalik hüvitist taotleda?

Jah. Alla ühe aasta vanused ettevõtted ei saa täita käibe või tulu languse kriteeriumit, kuid nad võivad vastata töö mitte andmise ja töötasu vähendamise kriteeriumitele (tingimused 2 ja 3).
 

Kas kontserni puhul vaadatakse käibe langust 30% kogu kontserni ulatuses või iga ettevõtte puhul eraldi? 

Tööandjaks loetakse ka kontsern. Näiteks kui ettevõtte müügi ja tootmisüksused on juriidiliselt erinevad isikud, aga sidusettevõtjad, on selline tööandja õigustatud hüvitist saama. Kui üldjuhul tõendatakse käivet maksukohustuslaste registri andmete alusel, siis kontserni kuuluv ettevõte peab muul viisil tõendama, et tegemist on kontserniga ja põhjendama, kus kajastub tema käive ning käibe langus. Tingimuse täitmise tõendamiseks esitab tööandja asjakohased tõendid.
 

Kas ühe juriidilise isiku siseselt oleks võimalik eristada segmente ja vaadelda neid eraldi? Näiteks trükiettevõtte ajalehtede ja reklaamlehtede segmendi käive on kukkunud enam kui 50%, aga ettevõtte teistes segmentides suurt käibelangust pole ja kokkuvõttes jääb juriidilise isiku käibe langus vähemaks kui 30%.

Ei. Ühte juriidilist isikut ei ole võimalik käsitleda mitme erineva tööandjana. 
 

Mida tähendab, et tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda?

Tööandjal on õigus taotleda töötasu hüvitamist, kui tal ei ole töötajale tööd anda ja ta kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37. See tähendab, et hüvitisele on õigus nii neil tööandjatel, kellel pole tööd anda ja kes on seetõttu töötajate palku vähendanud, kui ka neil tööandjatel, kellel pole tööd anda, aga kes pole töötajate palka vähendanud (säilitavad keskmist töötasu).

Mõlemal juhul tuleks töö mitteandmisest töötajale teatada kirjalikult, et seda oleks võimalik töötukassale tagantjärele tõendada.
 

Tööandjal ei ole 30 protsendile töötajatest tööd anda ja samadel töötajatel on ka töötasu vähendatud 30% võrra. Kas kaks tingimust kolmest on sellisel juhul täidetud, et hüvitist taotleda?

Tingimus 2 tähendab, et tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatele kokkulepitud ulatuses tööd anda. Siin võetakse arvesse töötajad, kellele ei ole tööd anda ja kes on kodus ning tööandja maksab neile keskmist palka (see on töölepingu seaduse § 35 olukord). Samuti võetakse arvesse töötajad, kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda ja kellel on seetõttu töötasu vähendatud (see on töölepingu seaduse § 37 olukord). Tegemist on kahe erineva grupi töötajatega, seega ei saa need olla ühed-samad töötajad. Ühel töötajal ei saa samaaegselt olla töötasu säilitatud ja vähendatud.  
 
Tingimus 3 tähendab, et tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ja nende töötasu on vähendatud vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani. See on töölepingu seaduse § 37 olukord. 
 
Kui tööandja täidab tingimuse 3, siis täidab ta tegelikult ka tingimuse 2. Töötajad, keda arvesse võetakse, võivad sel juhul olla ühed ja samad. 
 

Kui palju tuleb töötajale ette teatada tema töökoormuse vähendamisest?

Kokkulepitud töökoormust võivad töösuhte osapooled igal ajal kokkuleppega muuta. See tähendab, et töölepingut muudetakse ja hakatakse töötama näiteks osaajaga.

Töölepingu seaduse § 35 käsitleb töö mitteandmist, mille kohta ei ole seaduses sätestatud etteteatamisaega. Mõistlik on töötajaid töö mitteandmisest teavitada esimesel võimalusel.
 

Kui palju tuleb töötajale ette teatada tema töötasu vähendamisest?

Töölepingu seaduse § 37 lõige 4 sätestab, et tööandja peab kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette teavitama. Töölepingu seadus ei sätesta erisusi, mille kohaselt on tööandjal võimalik töötasu ühepoolselt kohe vähendada. Täpsemalt saab lugeda Tööelu portaalist https://www.tooelu.ee/
 

Kas tööandja peab taotluse esitamise hetkel olema esitanud töötajatele teatise töötasu vähendamiseks või peab töötasu olema hüvitise taotlemise ajaks juba vähendatud?

Tingimusele 2 vastamiseks peab tööandja olema sellel kuul, mille eest ta hüvitist taotleb, vähemalt 30 protsendile töötajatest tööd kokkulepitud ulatuses mitte andnud ning töötajad olid juba sel kuul kodus (säilitatud keskmise palgaga) või nende töötasu oli vähendatud. Üksnes töötajatele töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest ette teatamisest ei piisa. 

Tingimusele 3 vastamiseks peab tööandja olema sellel kuul, mille eest ta hüvitist taotleb, vähemalt 30% töötajate palka vähendanud vähemalt 30% võrra. Üksnes töötajatele töötasu vähendamisest ette teatamisest ei piisa, sest tööandja ei saa enne etteteatamise aja möödumist töötasu vähendada.

Töötasu ei pea olema vähendatud kogu kalendrikuu ulatuses. Kui kogu märtsikuu töötasu ei ole vähendatud, kuid töötasu on vähendatud näiteks alates 23. märtsist, siis saab tööandja märtsikuu eest hüvitist taotleda. Samuti ei pea olema töö mitteandmine toimunud kogu kalendrikuu ulatuses.
 

Millise ajaperioodiga võrreldes peab olema töötajate palka vähemalt 30% võrra langetatud?

Palka peab olema vähendatud vähemalt 30% võrra võrreldes töötaja töölepingus kokkulepitud töötasuga.
 

Kas kõikide töötajate töötasu kokku või iga töötaja töötasu peab olema vähemalt 30% võrra langetatud?

Tingimusele 3 vastamiseks peab vähemalt 30 protsendil töötajatest olema töötasu vähendatud vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani. See tähendab, et igal töötajal, keda võetakse arvesse 30 protsendi osakaalu tingimuse täitmiseks, peab olema töötasu vähendatud vähemalt 30% võrra või alampalgani. Kui tööandja täidab kvalifitseerimistingimuse, siis makstakse aga hüvitist kõigile tema töötajatele, kellele pole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud, sõltumata töötasu vähendamise määrast. Seega, kui 30 protsendil töötajatest on töötasu vähemalt 30 protsendi võrra vähendatud, siis makstakse hüvitist ka teistele töötajatele, kelle töötasu on vähendatud, kuid näiteks 20 protsenti.
 

Kas ja kuidas saab tööandja taotleda hüvitist, kui töötajate palk on vaid natuke kõrgem kui töötasu alammäär ning seda pole võimalik 30% võrra vähendada?

Tööandjal on õigus taotleda hüvitist ka siis, kui ta vähendab töötasu alammäärani. Näiteks, kui 30% töötajate palk on 700 eurot ning tööandja vähendab töölepingu seaduse § 37 kohaselt nende töötasu alampalgani (584 euroni ehk ligi 20% võrra), siis vastab ta tingimustele 2 ja 3. Sellisel juhul peab tööandja neile töötajatele maksma 150 eurot (bruto) palka ning töötukassa maksab hüvitist 490 eurot.
 

Kui tööandja vähendab palka ja kasutab TLS § 37, siis mis on kokkuleppe sisu töötajaga: tööandja maksab x eurot ja töötukassa y eurot?

Tavapäraselt teavitab tööandja töötajaid töötasu vähendamisest. Töötasu hüvitise suuruse mõttes ei ole tähtis, kui palju töötasu vähendatakse, sest töötukassa hüvitab 70% töötaja eelnevast keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.  
 

Kui 30% töötajaid koondatakse, kuna neile pole tööd anda, siis kas allesjäänud töötajatele saab ikka hüvitist taotleda?

Töötukassa võtab aluseks ettevõtte töötajate arvu selle kuu, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, viimase kuupäeva seisuga. Need töötajad, kelle töösuhe on selleks ajaks koondamise tõttu lõppenud, arvesse ei lähe. Kui allesjäänud töötajatest vähemalt 30% ei ole tööd anda või töötasu on vähendatud, saab hüvitist taotleda, kui tööandja vastab kahele kvalifitseerimistingimusele kolmest (tingimused 1,2,3).  

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate ajutiste töökohtade keskkonda.

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)