Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötasu toetuse korduma kippuvad küsimused

Prindi

Lisatud 11.01.2021 | Uuendatud 25.02.2021

 

 

Tingimused ettevõtjale

Millised ettevõtjad saavad taotleda töötasu toetust?

Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale

▪ kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris

▪ kelle tegevus oli 28.12.2020 kuni 31.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu  

▪ kelle töötajate töökoha asukoht on töötamise registri andmetel 22.12.2020.a seisuga Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas.

NB! Töötasu toetust ei maksta ettevõtjale, kes on perioodi eest 28.12.2020 kuni 31.01.2021 kehtivate COVID-19 haiguse tõkestamiseks seatud piirangutega seoses saanud muud riiklikku toetust (näiteks Kultuuriministeeriumilt või Haridus- ja Teadusministeeriumilt).

Kas ettevõtjal on õigus töötasu toetusele sõltumata tegevusalast?

Töötasu toetust makstakse ettevõtjatele (k.a FIE), kelle põhitegevusala on 22. detsembri 2020. a seisuga määratletud vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile järgmiselt:

 • jaos I „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55–56;
 • jaos J „Info ja side“ koodiga 5914 ja 59141;
 • jaos N „Haldus- ja abitegevused“ koodidega 7990, 79901,  8230 ja 82301;
 • jaos P „Haridus“ koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529,  8559, 85591, 85592 ja 85599;
 • jaos Q „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“ koodiga 86905;
 • jaos R „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg“ koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja  93299  või
 • jaos S „Muud teenindavad tegevused“ koodiga 96041.

Kas füüsilisest isikust ettevõtja saab töötasu toetust taotleda ka iseendale?

Jah, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) saab taotleda töötasu toetust nii oma töötajatele kui iseendale. FIE saab toetust taotleda iseendale, kui tema registrijärgne asukoha aadress on 22. detsembri 2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida- Viru maakonnas. FIE tegevus ei tohi olla 22. detsembri 2020. a seisuga peatatud ega hooajaline tegevus lõppenud. Toetuse saamiseks peab olema 22. detsembri 2020. a seisuga esitatud ettevõtlustulu deklaratsioon 2019. aasta kohta.

Kas toetust saavad taotleda ka väikeettevõtted?

Toetuse õigus ei sõltu ettevõtte suurusest. Toetust saavad taotleda ka väikeettevõtted, kes vastavad töötasu toetuse saamise tingimustele.

Kas maksuvõlg takistab töötasu toetuse saamist?

Töötasu toetust makstakse ainult juhul, kui ettevõtjal ei ole 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlga või need on 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud ning ettevõtja peab olema täitnud 22. detsembri 2020. a seisuga maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse. Samuti ei tohi olla ettevõtja suhtes algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

Kas töötasu toetust saab taotleda teises Euroopa Liidu riigis registreeritud ettevõte, mille tegevus toimub Eestis?

Töötasu toetust makstakse Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale, kes vastab töötasu toetuse saamise tingimustele.

Milliste riigiabi reeglitega peab ettevõtja töötasu toetust taotledes arvestama?

Töötasu toetust antakse vähese tähtsusega abina (VTA) või riigiabina vastavalt Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatisele „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 2.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10 edaspidi COVID-19 raamistik). VTA-d võib ettevõtjale anda kuni 200 000 eurot kolme majandusaasta jooksul (töötasu toetuse puhul arvestatakse aastaid 2019-2021). Ettevõtja vastavuse korral riigiabi tingimustele, antakse töötasu toetust eelkõige COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antava riigiabina. Enne riigiabi loa saamist VTA-na antud abi võib muuta COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antavaks riigiabiks, kui ettevõtja vastab COVID-19 raamistiku tingimustele. Töötukassa saadab VTA-na toetust saanud ettevõtetele enne toetuse riigiabiks muutmist küsimustiku riigiabi tingimustele vastavuse kohta. Ettevõtetel, kes soovivad VTA-na antud töötasu toetuse muutmist COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antavaks riigiabiks, tuleb täidetud küsimustik riigiabi tingimustele vastavuse kohta tagastada Eesti Töötukassale. Riigiabi loa alusel võib kriisiabi toetusi kokku anda kuni 1 800 000 eurot ettevõtja kohta, st arvesse võetakse ka varem COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi.

Juba varem saadud VTA/riigiabi kontrollimisel võetakse arvesse mitte üksnes taotlejale antud VTA/riigiabi, vaid kogu kontsernile antud VTA/riigiabi, samuti arvestatakse ettevõtjate ühinemise ja teatud tingimustel ka jagunemise eelselt antud VTA-d/riigiabi.

Riigiabi kohta rohkem infot Rahandusministeeriumi kodulehel

Miks ei arvatud toetuse saajate hulka ettevõtteid, kellel on turismiteenus ja meelelahutus oluline kõrvategevusala, aga mitte siiski põhitegevusala? Samuti ei saa töötasu toetust elamusturismi ja juhuveo busside pakkujad. Millised võimalused on sellistel ettevõtetel kriis üle elada?

Tööandjate määratlemisel, kes on õigustatud toetust saama, lähtuti sellest, et toetust saaksid 28.detsember 2020 kehtima hakanud piirangutest otseselt mõjutatud tegevusaladel tegutsevad ettevõtjad. Kõrvategevusala viitab sellele,  et ettevõtja tegeleb sellega osaliselt, muu tegevuse kõrvalt. Mis puudutab tegevusalade valikut, siis mõistagi oli kogu turismisektor 2020. aasta suure pinge all, kuid raskused ei ole üksnes ja otseselt tingitud viimati kehtestatud piirangutest, vaid turismiteenuse nõudluse vähenemisest terve aasta jooksul. Turismisektori laiemaks toetamiseks on mõeldud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meetmed (vt nt https://www.eas.ee/teenus/kriisis-kasvamise-meistriklass/).

Kas töötasu toetust makstakse ettevõtjale ka võlaõigusliku lepinguga (käsundus- või töövõtulepingu) töötava inimese eest?

Ei. Töötasu toetust makstakse ettevõtjale vaid töölepinguga töötajate palgakulu hüvitamiseks.

Kas töötasu toetust makstakse ettevõtjale ka töötaja eest, kes oli terve novembrikuu  haiguslehel ja sai sel kuul ainult haigushüvitist?

Ei. Juhul, kui töötaja oli terve novembrikuu haiguslehel ja sai sel kuul ainult haigushüvitist, siis tema eest ettevõtjale töötasu toetust ei maksta, kuna haigushüvitis ei ole sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulek. Töötasu toetuse suurus leitakse 22. detsembri 2020. a seisuga 2020. aasta novembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormil TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel.

Kui töötaja oli novembris veel lapsehoolduspuhkusel, kuid naases tööle detsembris, kas tema eest makstakse ettevõtjale töötasu toetust?

Ei. Juhul, kui töötaja oli terve novembrikuu lapsehoolduspuhkusel ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid sellelt tööandjalt ei saanud, siis töötasu toetust tema eest ei maksta.

 

Töötasu toetuse suurus

Kui suur on töötasu toetus?

Ettevõtjale makstakse ühekordse toetusena tema töötajate 2020. aasta novembrikuu 1,5-kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse suurus arvutatakse 22. detsembri 2020. a seisuga 2020. aasta novembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormil TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel. Sellele lisanduvad samal deklaratsioonil deklareeritud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse.

NB! Deklaratsiooni parandusi, mille ettevõtja on teinud pärast 22. detsembrit 2020. a, toetuse suuruse arvutamisel arvesse ei võeta.

Kui suur on töötasu toetuse suurus füüsilisest isikust ettevõtjale?

Toetuse suurus füüsilisest isikust ettevõtjale on 876 eurot, mis on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 2020. aastaks kehtestatud 1,5-kordne töötasu alammäär.

 

Toetuse taotlemine ja välja maksmine

Kuidas käib töötasu toetuse taotlemine ja millal saab taotlusi esitada?  

Taotlusi saab esitada 1.02.2021 kuni  14.03.2021. Töötasu toetuse avalduse saab esitada ainult e-töötukassas. Ettevõtte juhatuse liikmel on e-töötukassas võimalus volitada avaldust esitama ka B-kaardile mitte kantud isikuid.

Millal ettevõtja raha kätte saab?

Töötukassa käsitleb taotlusi võimalikult kiiresti. Väljamakse tehakse kohe, kui ettevõtja esitatud nõuetekohane taotlus on läbi vaadatud ja otsus toetuse maksmise kohta tehtud. Alustame väljamakseid hiljemalt 14.02.2021.

NB! Toetus makstakse ettevõtjale, mitte töötajatele.

 

Toetuse tagasi maksmine

Millal peab ettevõtja toetuse tagasi maksma?

Ettevõtja tagastab töötasu toetuse täies ulatuses selle töötaja kohta, kelle töösuhe lõpetati perioodil 28. detsember 2020. a kuni 16. veebruar 2021. a koondamise tõttu töölepingu seaduse § 89 või § 90 alusel.

Füüsilisest isikust ettevõtja peab töötasu toetuse täies ulatuses tagasi maksma, kui ta peatas või lõpetas oma tegevuse perioodil 28. detsember 2020. a kuni 16. veebruar 2021. a.

 

Miks ma ei saa töötasu toetust taotleda?

Enne taotlema asumist (või juhul, kui nägite e-töötukassas veateadet "Teie ettevõte ei vasta töötasu toetuse saamise tingimustele") kontrollige palun, kas:

 1. 22.12.2020 seisuga on Teie ettevõtte põhitegevusala EMTAK äriregistris üks Tööhõiveprogrammis 2021-2023 § 19 lg 3 p 1 nimetatutest. Nimekirja leiate Riigi Teatajast.
 2. Teie ettevõtlusvorm on äriühing, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja;
 3. Teie ettevõttel puuduvad 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud ning olete täitnud 22. detsembri 2020. a seisuga maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
 4. töötajate töösuhe on töötamise registrisse kantud 22.12.2020 seisuga töölepingulise töötamisena ja töötajate töö tegemise asukoht on 22. detsembri 2020 seisuga töötamise registri kohaselt Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas;
 5. töötajad, kelle eest töötasu toetust taotlete, said november 2020 eest töötasu ja kas olete 22. detsembri 2020. a seisuga 2020. aasta novembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitanud deklaratsiooni vormi TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete kohta. Deklaratsiooni parandusi, mille olete teinud pärast 22. detsembrit 2020. a arvesse ei võeta.

Juhul, kui vastuseks kasvõi ühele neist küsimustest oli „ei“, siis ei kvalifitseeru Te selles osas töötasu toetuse tingimusele. Juhul, kui vastuseks kõikidele küsimustele oli „jah“, siis kirjutage selgituste saamiseks info [ä] tootukassa [dot] ee.

 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)