Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Abi erivajadusega inimese tööle võtmisel

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 11.10.2019

Kui võtate tööle või teie juures juba töötab puude või vähenenud töövõimega inimene, pakume teile mitmeid toetavaid ja töötajat abistavaid teenuseid. 

Aitame suhelda tööle kandideerijaga

Kui teile tööle kandideeriv inimene vajab vähenenud töövõime tõttu teiega tööintervjuul suhtlemisel abi, abistab teda töötukassa juhtumikorraldaja, kes vajadusel korraldab asjakohase teenuse osutamise (näiteks viipekeele tõlketeenuse).

Tööintervjuul abistamise teenust võib vaja olla näiteks kuulmis- või kõnepuude, aga ka muude suhtlemistakistuste puhul, näiteks kui kandideeriv inimene suhtleb viipekeeles, mida teie ei valda, või tal on kõnetakistus, mis raskendab tema kõnest arusaamist vms.

Tööintervjuul abistamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule või koondamisteatega või õppivale tööotsijale.

Hüvitame tööruumide ja -vahendite kohandamise kulud

Kui puude või vähenenud töövõimega töötajal on raske pääseda oma tööruumidesse või kasutada ettenähtud töövahendeid, aitame kohandada töökoha ja töövahendid töötaja jaoks ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Tööandja peab tagama töötaja töökoha ja -vahendite vastavuse töökeskkonna ja -ohutuse nõuetele. Samuti peab töökoha ja -vahendite kasutada andmisel arvestama töö laadi ning töötaja füüsiliste ja vaimsete võimetega. Üldkasutatav hoone, kus osutatakse avalikkusele administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid teenuseid, peab olema kõikidele inimestele võrdsetel alustel juurdepääsetav.

Kui töötaja töökeskkond ja -vahendid vastavad nõuetele, kuid vähenenud töövõimega töötajale sobiva töökeskkonna loomine põhjustab tööandjale olulisi lisakulutusi, kaalub töötukassa töökoha kohandamise kulu hüvitamist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

Töökoha kohandamine vähenenud töövõimega inimese erivajadustest lähtuvalt võib seisneda näiteks kaldtee ehitamises hoonele; trepitõstuki või lifti paigaldamises; sissepääsude avamismehhanismide automatiseerimises; ukseavade laiendamises ja lävepakkude tasandamises; töötasapindade kõrguse muutmises; lambilülitite madalamale toomises; sisekujunduses kasutatud värvilahenduste muutmises nägemispuudega inimesele tajutavaks jms.

Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta, kui see on tööandjaga kokkulepitud töökoht.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa selgitab välja sobiva lahenduse ning lepib hüvitatavad kulud tööandjaga kokku.

Tööandjale on võimalik hüvitada vähenenud töövõimega

  • töötu; koondamisteatega, õppiva või vanaduspensioniealise tööotsija töölepinguga tööle või teenistusse võtmisel 50–100% kohanduse maksumusest;
  • töötu; koondamisteatega või õppiva tööotsija võlaõigusliku lepingu alusel või tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 31-41 ja 51 sätestatud tööle võtmisel kuni 75% kohanduse maksumusest;
  • töötaja (on hõivatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lg 5 punktides 3-51 nimetatud tegevustega) töötamise jätkamiseks kuni 75% kohanduse maksumusest.

Vähenenud töövõimega füüsilisest isikust ettevõtjale on ettevõtjana tegutsemiseks võimalik hüvitada kuni 75% tema töökoha kohanduse maksumusest.

Kohanduse kulud hüvitatakse tööandjale juhul, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kolm aastat. Hüvitist saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul ühe töötaja kohta.

Anname töötajale tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on töötaja puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, anname talle töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada.

Kui töötaja vajab tööülesannete täitmiseks töövahendit, mida kõik sellel töökohal töötajad kasutavad või peaksid kasutama, on tegemist tavapärase töövahendiga. Tööandja peab võtma töötaja kasutusse antava töövahendi valikul arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töövahendi kasutaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid.

Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude või terviseseisundi tõttu võimalik tööülesandeid täita (näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, heliülekandesüsteemid, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid töökohal jms).

Töötamiseks vajaliku abivahendi saab töötaja enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on talle tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tulenevate takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks palume töötajal ühendust võtta talle sobiva töötukassa esindusega ja leppida kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Juhtumikorraldaja hindab abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel, kaalub võimalikke alternatiivseid lahendusi töötamisel esinevate takistuste kõrvaldamiseks ja selgitab välja sobiva abivahendi.

Tasume tugiisiku töö eest

Kui teie töötaja vajab tööellu sisse elamisel, tööülesannete omandamisel ja täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel ning tööalasel suhtlemisel tavapärasest rohkem abi ja juhendamist, saate selleks taotleda töötukassalt tugiisikuga töötamise teenust.

Tugiisik juhendab ja abistab, kuid ei täida tööülesandeid töötaja eest ega paku erialast väljaõpet või koolitust. Eesmärk on, et töötaja suudaks aja möödudes võimalikult iseseisvalt töötada.

Tugiisikuga töötamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule või töötavale inimesele ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale. Teenuse taotlemiseks tuleb tööandjal esitada kirjalik avaldus e-postiga või paberkandjal töötukassa maakondlikku osakonda.

Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Sobiv tugiisik leitakse koostöös tööandja, töötaja ja töötukassa juhtumikorraldajaga.

Tähtajatu töö- või teenistussuhte korral saab tugiisikuga töötamise teenust kasutada kuni 1000 tunni vältel ühe aasta jooksul. Tähtajaline töösuhe peab teenuse kasutamiseks kestma vähemalt kuus kuud. Lühema kui 12-kuulise töölepingu puhul vähendatakse teenusetundide suurimat võimalikku arvu järgmist valemit kasutades: 1000/12 x tähtajalise lepingu kestus kuudes.

Kui vähenenud töövõimega töötaja vajab töötamisel tugiisiku juhendamist ka pärast aasta möödumist, saab teenus jätkuda kuni veerandi ulatuses tema tööajast ühes kuus.

Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (2019. aastal 2.78 eurot tunnis).

Hüvitame ümber- või täiendõppe kulud

Kui teie töötaja ei tule oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu toime ning olete valmis pakkuma talle pärast ümber- või täiendõppe läbimist teist tööd, hüvitame teile tagantjärele koolituse kulud 50% ulatuses (kuid mitte rohkem, kui 1250 eurot). Lähem info järgneval viitel: töötaja koolituskulude hüvitamine

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid

 

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest

1. juulil 2016 muutus vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus) saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt. 

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate toomess.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)

logo_eures01.png