Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Abi erivajadusega inimese tööle võtmisel

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 08.11.2021

Kui võtate tööle või teie juures juba töötab puude või vähenenud töövõimega inimene, pakume teile mitmeid toetavaid ja töötajat abistavaid teenuseid. 

Hüvitame tööruumide ja -vahendite kohandamise kulud

Kui puude või vähenenud töövõimega töötajal on raske pääseda oma tööruumidesse või kasutada ettenähtud töövahendeid, aitame kohandada töökoha ja töövahendid töötaja jaoks ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Tööandja peab tagama töötaja töökoha ja -vahendite vastavuse töökeskkonna ja -ohutuse nõuetele. Samuti peab töökoha ja -vahendite kasutada andmisel arvestama töö laadi ning töötaja füüsiliste ja vaimsete võimetega. Üldkasutatav hoone, kus osutatakse avalikkusele administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid teenuseid, peab olema kõikidele inimestele võrdsetel alustel juurdepääsetav.

Kui töötaja töökeskkond ja -vahendid vastavad nõuetele, kuid vähenenud töövõimega töötajale sobiva töökeskkonna loomine põhjustab tööandjale olulisi lisakulutusi, kaalub töötukassa töökoha kohandamise kulu hüvitamist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

Töökoha kohandamine vähenenud töövõimega inimese erivajadustest lähtuvalt võib seisneda näiteks kaldtee ehitamises hoonele; trepitõstuki või lifti paigaldamises; sissepääsude avamismehhanismide automatiseerimises; ukseavade laiendamises ja lävepakkude tasandamises; töötasapindade kõrguse muutmises; lambilülitite madalamale toomises; sisekujunduses kasutatud värvilahenduste muutmises nägemispuudega inimesele tajutavaks jms.

Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta, kui see on tööandjaga kokkulepitud töökoht.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa selgitab välja sobiva lahenduse ning lepib hüvitatavad kulud tööandjaga kokku.

Tööandjale on võimalik hüvitada 50-100% vähenenud töövõimega inimese töökoha kohandamise kulust. Kulu on võimalik hüvitada juhul, kui vähenenud töövõimega töötu või koondamisteatega, õppiv, vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni või päästeteenistuja toetust saav tööotsija asub tööle, aga ka juhul, kui isik juba töötab.

Kohanduse kulud hüvitatakse tööandjale lähtuvalt töötamise takistuse kõrvaldamise kulu mõistlikkusest ning juhul, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kaks aastat, sõltumata töötamise liigist.

Anname töötajale tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on töötaja puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, anname talle töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada.

Kui töötaja vajab tööülesannete täitmiseks töövahendit, mida kõik sellel töökohal töötajad kasutavad või peaksid kasutama, on tegemist tavapärase töövahendiga. Tööandja peab võtma töötaja kasutusse antava töövahendi valikul arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töövahendi kasutaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid.

Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude või terviseseisundi tõttu võimalik tööülesandeid täita (näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, heliülekandesüsteemid, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid töökohal jms).

Töötamiseks vajaliku abivahendi saab töötaja enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on talle tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tulenevate takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks palume töötajal ühendust võtta talle sobiva töötukassa esindusega ja leppida kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Juhtumikorraldaja hindab abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel, kaalub võimalikke alternatiivseid lahendusi töötamisel esinevate takistuste kõrvaldamiseks ja selgitab välja sobiva abivahendi.

Tasume tugiisiku töö eest

Kui teie töötaja vajab tööellu sisse elamisel, tööülesannete omandamisel ja täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel ning tööalasel suhtlemisel abi ja juhendamist üle poole oma tööajast, saate selleks taotleda töötukassalt tugiisikuga töötamise teenust.

Tugiisik juhendab ja abistab, kuid ei täida tööülesandeid töötaja eest ega paku erialast väljaõpet või koolitust. Tugiisikuga töötamise teenust ei saa kasutada, kui töötaja vajab eelkõige füüsilist kõrvalabi, mitte psühholoogilist tuge või juhendamist. Eesmärk on, et töötaja suudaks aja möödudes võimalikult iseseisvalt töötada.

Tugiisikuga töötamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale, kes asub tööle, ning juba töötavale inimesele. Teenuse taotlemiseks tuleb tööandjal esitada kirjalik avaldus töötukassa maakondlikku osakonda.

Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Sobiv tugiisik leitakse koostöös tööandja, töötaja ja töötukassa juhtumikorraldajaga.

Teenust on võimalik osutada kõikide töösuhte liikide korral ning tähtajatu või tähtajalise töösuhte korral, sõltumata töösuhte pikkusest. Kui töötaja töösuhe on tähtajatu, saab tugiisik teda abistada kuni 12 kuu jooksul, lühema tähtajalise töösuhte puhul kuni töösuhte lõpuni. Põhjendatud vajaduse korral saab teenust osutada korduvalt, sh sama tööandja juures ja samal ametikohal töötamiseks.

Töötukassa sõlmib tugiisikuga töötamise teenuse osutajaga lepingu ning maksab teenuse osutamise eest tasu. Teenuse maht lepitakse kokku lepingus ning see võib olla 50%, 75% või 100% töötaja tööajast.

Tugiisikuga töötamise teenuse tasu kujuneb tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 23 lg 6 kohaselt kehtestatud tunnitasu määra alusel, mis korrutatakse kaheksaga ning töötaja tööaja ja lepingus kokkulepitud teenuse mahuga. Tasu makstakse teenuse osutajale töötaja iga tööpäeva eest vastavalt tööandja esitatud tõendile, kuid mitte rohkem kui 22 päeva eest ühes kalendrikuus.

Hüvitame ümber- või täiendõppe kulud

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.

 

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 "Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest

1. juulil 2016 muutus vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus) saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt. 

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)