Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Millistel juhtudel töötleme Teie isikuandmeid

Prindi

Lisatud 13.07.2018 | Uuendatud 06.01.2021

Töötukassa töötleb Teie isikuandmeid töötuskindlustuse seaduses, tööturuteenuste ja -toetuste seaduses, töövõimetoetuse seaduses, välismaalaste seaduses ja sotsiaalmaksuseaduses sätestatud ülesannete täitmisel ja täitmiseks, milleks on muuhulgas:

 • kindlustushüvitiste maksmine
 • tööturuteenuste osutamise korraldamine ja tööturuteenuste osutamine
 • tööturutoetuste maksmine
 • töövõime hindamine ja töövõimetoetuse maksmine
 • sotsiaalmaksu maksmine sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punkti 8 ning § 6 lõike 1 punktide 5, 6, 61 ja 7 alusel
 • arvestuse pidamine töötute, tööotsijate, tööturuteenuste osutamise, tööturutoetuste ning kindlustatute ja hüvitiste maksmise üle
 • tööandjale töökoha täitmiseks välismaalasega loa andmise otsustamine välismaalaste seaduse alusel
 • koostöös Sotsiaalministeeriumiga rakendatavate tööturumeetmete mõju ja tulemuslikkuse analüüsimine
 • koostöö tegemine Euroopa Liidu liikmesriikide ja välisriikide töötuskindlustus- ja tööturuasutustega ning oma pädevuse piires välislepingutest ning Euroopa Liidu õigusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevate ülesannete täitmine töötuskindlustuse ja tööturu valdkondades
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT L 141, 27.05.2011, lk 1–12) artikli 11 lõike 2 tähenduses eriasutuse ülesannete täitmine

Täiendavalt töötleb töötukassa Teie isikuandmeid:

 • märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamisel
 • töötukassasse tööle kandideerimisel
 • riigihangetes ja sõlmitud lepingute täitmisel, kui olete riigihanke pakkumuses või sõlmitud lepingus spetsialistina vmt rollis nimetatud. Sellisel juhul töötleb töötukassa Teie isikuandmeid ulatuses, mis on riigihankes osaleva pakkuja või lepingu täitmisel lepingu partneri poolt esitatud.

Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimedeta.

Töötukassa saab Teie isikuandmed Teilt endalt, näiteks kui esitate töötukassale taotluse, avalduse, teabenõude, märgukirja, vaide. Samuti teistest andmekogudest (nt töötamise register, Eesti rahvastikuregister, Eesti Hariduse Infosüsteem, äriregister, sotsiaalkaitse infosüsteem) või  isikutelt ja asutustelt, kui see on vajalik Teie töötuna või tööotsijana arvele võtmiseks või teenuse2 osutamiseks või töötukassa töö korraldamiseks.

Kui peame Teile vastamiseks või teenuse osutamiseks kellelegi teisele järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile dokumendi, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Töötukassa töötleb Teie isikuandmeid, kui kasutate e-töötukassat. E-töötukassasse sisselogimisel tehakse toiminguid Teie isikusamasuse tuvastamiseks (sh tehakse automaatne päring rahvastikuregistrisse).

Töötukassa töötleb Teie isikuandmeid, kui kandideerite töötukassa töötajaks, eesmärgiga täita vaba ametikoht. Kandideerijate isikuandmeid (CV ja kandideerimise käigus esitatud muud dokumendid) säilitatakse üks aasta pärast lõppvaliku tegemist värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks. Kui töökoht eeldab tööd alaealistega, siis kontrollitakse kandideerija tausta karistusregistrist lastekaitseseaduse alusel. Lõppvooru pääsenud kandidaatide osas tehakse vajadusel ka taustauuring internetis leiduva materjali ja sotsiaalmeedia kontode vaatamisega. Juhul, kui annate kandideerimisel oma nõusoleku, et Teie CV andmeid võib kasutada ka tulevikus korraldatavatel töötukassa värbamiskonkurssidel, siis kasutame Teie andmeid sellel eesmärgil ühe aasta jooksul nõusoleku andmisest. Kui osutute sobivaks kandidaadiks, võtame Teiega ühendust, et kutsuda Teid kandideerima.

Kui personaliotsingut viib töötukassa jaoks läbi koostööpartner, siis teavitab kandidaati oma andmekaitsetingimustest koostööpartner.

Töötukassa töötleb Teie isikuandmeid, mille olete meile ise edastanud või mille oleme Teie töötuna arvelevõtmise avalduse alusel pärinud teistest riiklikest andmekogudest, et hinnata Teie tööotsingute nõustamise ja töölesaamist toetavate teenuste vajadust. Selleks kasutame muu hulgas prognoosimudelit, mille abil saame Teie andmeid kiiremini analüüsida ja mis aitab Teie nõustajal valida sobivaima viisi Teie aitamiseks. Prognoosimudeli väljundi põhjal ei tehta automaatselt ühtegi otsust.

Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab töötukassa juurdepääsupiirangu. Kui keegi soovib Teie kirjavahetuse või haldusmenetluse dokumentide ja toimikuga tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti/andmeid saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi/andmete sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendid/andmed asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Töötukassa töötleb järgmisi isikuandmete liike:

 • teenuste osutamisega seotud infosüsteemide automaatsed logid.  Näiteks sisenedes e-töötukassasse teeb süsteem automaatselt päringu rahvastikuregistrisse, et uuendada Teie andmeid ja sellest jääb süsteemi maha jälg ehk logi. Rahvastikuregistri päring tehakse Teie enda koha ja teiega seotud isikute (vanemad, lapsed, abikaasa, eestkostja, eestkostetava) kohta. Seotud isikud on päringus sees, kuna teatud teenuste puhul peab töötukassa kontrollima seoseid. Kui seoste kontroll antud juhul ei ole vajalik, siis päring tehakse ikka, kuid töötukassa töötajatele neid andmeid ei kuvata ja töötukassa infosüsteemides ei salvestata. Töötukassa infosüsteemides kuvatakse ja salvestatakse rahvastikuregistri andmetest vaid need, mis on kliendi puhul töötukassa ülesannete täitmiseks vajalikud.
 • e-töötukassa parool, kui Teile on loodud selleks isiklik parool lisaks ID-kaardi ja mobiil-ID-ga sisselogimise võimalustele.  
 • kodulehe (sh minukarjäär.ee) külastamisega seotud isikuandmed – IP aadress (arvuti personaalne tunnus) ja küpsiste kasutamisega seotud info. Arvutitel on oma personaalne tunnus ehk IP aadress ja töötukassa kodulehe külastamisel vaadatakse IP aadresside põhjal kodulehe külastatavust (kust piirkonnast külastatakse, mis kuupäeval, mis kellaajal ja millist kodulehe osa) eesmärgiga statistika põhjal teadlikult kujundada kodulehe sisu ja ülesehitust. Kodulehe külastatavuse statistika tegemisel ei seostata IP aadressi Teie teiste isikuandmetega. Töötukassa koduleht kasutab küpsiseid. Kodulehel saab küpsised välja lülitada, kuid siis ei tööta vaegnägijatele mõeldud funktsionaalsus. Samuti ei ole võimalik küpsiseid välja lülitada e-töötukassas.
 • töötukassasse tööle kandideerimise, riigihanke läbiviimise või lepingu täitmisega seotud isikuandmed - põhiandmed, kontaktandmed, hariduse jm kvalifikatsioonide ning varasema töökogemuse andmed.
 

1Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaude tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised tunnused ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused.

Isikuandmete töötlemine – andmetega tehtav mistahes toiming, näiteks: kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamine, kustutamine.

Töötukassa teenused on – kindlustushüvitised, tööturutoetuste ja töövõimetoetuse maksmine, töövõime hindamine, tööturuteenuste osutamine (kõik kokku nimetatud teenused). Tööturuteenused - tööturuteenused, mis aitavad kõrvaldada tööle saamise takistusi ning suurendavad töötamise võimalusi. Toetused, mida makstakse teenusel osalemiseks (stipendium, sõidutoetus, hooldushüvitis) või tööl käimise toetamiseks (mobiilsustoetus, töölesõidu toetus, saatja sõidukulu hüvitis).

3 Eriliigilsed isikuandmed on eelkõige terviseandmed, aga ka rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)