Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

 

EVAT korduma kippuvad küsimused

Prindi

Lisatud 26.02.2021 | Uuendatud 06.04.2021

 

 

EVAT on lühend ettevõtluse alustamise toetusest.

 

Üldine

Soovin esitada ettevõtluse alustamise toetuse avaldust. Kuidas ma saan seda teha?

Avalduse saate esitada saab läbi e-töötukassa -> Avaldused ja otsused / Ettevõtluse alustamise toetus.

Kust ma saan abi äriplaani koostamisel?

Infot ärinõustamise võimaluste kohta on võimalik saada Eesti.ee portaalist „Kust saab alustav ettevõtja abi

Tasuta nõustamist pakuvad näiteks:

Kas töötukassa pakub äriplaani nõustamist?

Töötukassa ei paku äriplaani nõustamist. Töötukassa abil saab läbida ettevõtluskoolituse, mille raames koostatakse äriplaan.

Kas uue ettevõtte peab ise looma või võib osta juba olemasoleva mittetegutseva ettevõtte?

Uus ettevõte tuleb ise asutada. Olemasolevat ettevõtet ei ole lubatud osta olenemata sellest, kas selle majandustegevus toimub või mitte.

Kas tegevust võib alustada MTÜna?

MTÜna ei ole lubatud tegevust alustada. Asutada tuleb äriühing (nt OÜ) või tegevust alustada FIEna.

Kas võib tegutseda ettevõtluskonto kaudu?

Ettevõtluskonto kaudu tegutsemine ei ole lubatud. Asutada tuleb äriühing (OÜ) või tegevust alustada FIEna.

 

Taotleja

Mul on üle 50% osalus ettevõttes, mis reaalselt ei tegutse. Kas ma võin toetust saada?

Toetust ei anta, kui teile kuulub üle 50% olemasolevast äriühingust olenemata sellest, kas majandustegevus toimub või mitte.

Mul on üle 50% osalus ettevõttes. Soovin tegevust alustada teises tegevusvaldkonnas. Kas ma võin toetust saada?

Toetust ei anta, kui teile kuulub üle 50% olemasolevast äriühingust. Ei oma tähtsust, mis tegevusvaldkonnas olemasolev ettevõte tegutseb või mis tegevusvaldkonnas uus ettevõte tegevust alustab.

Kas toetust võib saada juba olemasolevale ettevõttele?

Toetust ei anta olemasoleva ettevõtja majandustegevuse laiendamiseks. Asutada tuleb uus ettevõte.

Minu FIE tegevus on peatatud, kas ma võin toetust saada?

Kui FIE tegevus on peatatud, ei ole õigust toetust saada. FIE tegevus peab olema lõpetatud ja lõpetamisest peab olema möödas vähemalt 6 kuud.

Kas ettevõtluskogemusena läheb arvesse KÜ/MTÜ juhatuse liikme kogemus või juhtival positsioonil töötamine?

Neid kogemusi ei arvestata ettevõtluskogemusena. Ettevõtluskogemuseks loetakse tegutsemist FIEna või äriühingu (OÜ) juhatuse liikmena vähemalt üks aasta.

Kas ma võin taotleda ettevõtluse alustamise toetust, kui õpin täiskoormusega õppes või olen akadeemilisel puhkusel?

Toetuse taotlemiseks peate olema töötuna arvel. Töötuna arvele võtmise tingimused on toodud siin.

Olen saanud koondamisteate. Kas ma saan taotleda ettevõtluse alustamise toetust?

Ettevõtluse alustamise toetust saab taotleda ka koondamisteate saanud tööotsija. Esimese sammuna tuleb teil end töötukassas tööotsijana arvele võtta, arvelevõtmise tingimused on leitavad siit. Pärast tööotsijana arvelevõtmist saate esitada ettevõtluse alustamise toetuse avalduse.

Kui ma täna tulen töötuna arvele, kas ma võin kohe esitada EVAT avalduse?

Jah, võite esitada kohe EVAT avalduse, kui olete töötuna arvele võetud.

Olen eelnevate õpingute käigus läbinud ettevõtluse õppeaineid, kas ma saan taotleda nende läbimise alusel EVATit?

Ettevõtluskoolitusena võtame arvesse ka Eesti õppeasutustes läbitud aineid juhul, kui nende sisu ja maht vastab nõuetele. Nõuetega on võimalik tutvuda siin. Lõpliku hinnangu saamiseks palume täita vorm „Varasemate õpingute arvestamine EVATi taotlemisel ettevõtluskoolitusena“ ja saata see koos diplomi, hinnetelehe/akadeemilise õiendi ja ainekava/aineprogrammidega aadressile evat [ä] tootukassa [dot] ee. Hinnang töötukassalt läbitud ainete sobivuse kohta palume saada enne EVAT avalduse esitamist.

Minu ettevõtluskogemus on saadud välisriigis, kas selle alusel saab taotleda EVATit?

Kui ettevõtluskogemus välisriigist on e-registrite põhjal kontrollitav, siis saab seda aktsepteerida. Kui ei ole kontrollitav, siis on ettevõtluskogemuse tõendamiskohustus taotlejal.

Minu FIE kogemus on saadud enne 2009. aastat ja ma ei näe oma andmeid Äriregistrist. Kuidas ma saan tõendada oma ettevõtluskogemust?

Kui te oma andmeid Äriregistrist ei näe, tuleb küsida tõend Maksu- ja Tolliametist. Juhul, kui tunnete, et vajate ettevõtlusteadmiste värskendamist, pöörduge oma konsultandi poole arutamaks võimalust ettevõtluskoolituse läbimiseks.

Minu majandusalase hariduse omandamisest on möödas 10, 15, 20 aastat, kas see haridus veel kehtib ja saan taotleda EVATit?

Kehtib, aga kui tunnete ennast ebakindlalt või majanduskeskkond on piisavalt muutunud, et vajaksite teadmiste värskendamist, palun pöörduge oma konsultandi poole arutamaks võimalust ettevõtluskoolituse läbimiseks.

Kui mu haridus on saadud välisriigist või NSVL ajal ja territooriumil, kas selle alusel saab taotleda EVATit?

Kui haridus on omandatud välisriigis või NSV Liidu ajal ja territooriumil, peab taotleja esitama ENIC/NARIC’u hinnangu tema kvalifikatsiooni vastavuse kohta. Täpsem informatsioon akadeemilise tunnustamise kohta on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Soovime taotleda toetust kahekesi ühe äriplaani elluviimiseks, kas siis toetuse summa kahekordistub?

Mõlemad taotlejad saavad taotleda kuni 6000 eur ühise äriplaani elluviimiseks. Kahekesi taotlemisel on toetuse summa kokku kuni 12 000 eur. Mõlemad taotlejad peavad olema töötuna arvel ja vastama taotlejale seatud tingimustele.

Ma taotlen EVAT toetust, kuid soovin asutada ettevõtte äripartneriga kahepeale, kes ei taotle toetust. Kas nii võib?

Taotleja ja äripartneri roll ettevõttes peavad olema äriplaanis lahti kirjutatud, kaasomaniku ülesanded ja panus ettevõtte tegevusse peab olema põhjendatud ja arusaadav. Taotlejale peab jääma otsustusõigus loodavas ettevõttes.

 

Kulud

Kus ma pean põhjendama, milleks soovin kasutada EVAT toetust?

Äriplaani ja finantsprognoosidesse peab olema lisatud toetuse kasutamise tabel, kus tuleb kulud detailselt lahti kirjutada ja põhjendada, milleks toetust kasutada soovitakse.

Mis kuludeks saab toetust?  

Toetust antakse ettevõtte tegevuse käivitamiseks esmavajalike vahendite soetamiseks ja/või kulude katmiseks. Kulude põhjendatust hindab töötukassa äriplaani ja finantsprognooside alusel lähtuvalt tegevusvaldkonnast. Lisainfot on võimalik saada ka töötukassa kodulehelt kulude infolehest.

Mis kuludeks toetust ei anta?

Kulud, milleks toetust ei anta, on leitavad töötukassa kodulehelt, mis asub siin.  

Kas toetust antakse ruumide kohandamise/remondikuludeks?

Olenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast on põhjendatud juhtudel võimalik toetuse eest kohandada ettevõtluseks vajalikud ruumid tootmiseks või teenuse pakkumiseks (nõuetele) vastavaks. Taotlemisel palume lisada remonditavatest ruumidest pilte.

Kas toetust antakse tooraine/materjali/kaubavaru soetamiseks?

Nimetatud kulusid on toetatud, kuid sõltub äriplaanist ja koostatud finantsprognoosidest, kas nimetatud kulud on vajalikud. Lisainfot on võimalik leida töötukassa kodulehelt kulude infolehest.

Kas ettevõtte asutamise riigilõivu tasumiseks saab toetust?

Jah, saab.

Millal pean toetuse eest tehtavate kulude kohta esitama hinnapakkumised?

Hinnapakkumine ja võrreldav hinnapakkumine tuleb esitada kulude kohta, mille maksumus on üle 500 eur. Alla 500 eur kulude kohta hinnapakkumiste esitamine ei ole vajalik, kuid töötukassal on õigus menetluse raames lisainfot küsida.

Kas ettevõtluse alustamise toetuse puhul on kohustuslik ka omafinantseeringu olemasolu?

Omafinantseeringu nõuet töötukassal ei ole. Kuid juhul, kui majandustegevuse käivitamine nõuab investeeringuid suuremas summas kui toetuse summa, tuleb selgitada, mis allikatest finantseeritakse puuduolev osa. Äriplaan peab sisaldama infot, kas omafinantseering on kohe olemas või tuleb selleks võtta laenu, milline on laenu saamise tõenäosus, kas laenu tagastamine toob kaasa täiendavaid riske jne.

Milliseid valdkondi, tegevusi või kulusid töötukassa ei toeta?

Piiranguid on vähe, kuid vastav loetelu on leitav töötukassa kodulehelt.

 

Taotlemine

Kas töötukassa äriplaani vorm on kohustuslik?

Töötukassa äriplaani juhend on väljatöötatud just meie klientide jaoks ettevõtluse alustamise toetuse taotlemiseks. Juhul, kui olete äriplaani koostanud mõnel muul vormil, on ka see aktsepteeritav.

Millisel vormil peavad olema koostatud finantsprognoosid?

Finantsprognooside koostamisel on abiks finantsprognooside vorm, mis on leitav töötukassa kodulehelt.

Kui pikk on avalduse menetlusaeg?

Avalduse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva toetuse avalduse esitamisest arvates.

Kas võin avalduse uuesti esitada, kui olen saanud eitava vastuse?

Avalduse saab uuesti esitada, kuid enne avalduse uuesti esitamist tuleks äriplaani täiendada vastavalt otsuses viidatud puudustele.

Kui vajate abi, siis tasuta nõustamist pakuvad:

Mitu korda ma võin EVAT avaldust esitada?

Avalduse esitamise kordade arv ei ole piiratud.

 

Toetuse saaja

Kui ma saan toetust, siis kas mu töötuna arvelolek lõpetatakse?

Toetuse laekumisega kaasneb töötuna arveloleku ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.

Kui kaua kehtib EVAT saajal ravikindlustus peale töötuna arveloleku lõpetamist?

Ravikindlustus kehtib veel kuu aega pärast arveloleku lõppu. Kui töötuna arvelolek lõpetatakse koos töötuskindlustushüvitise lõppemisega, kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast hüvitise perioodi lõppu. Lisainfo on leitav siit.

Millal võin asutada ettevõtte?

Protsess EVAT toetuse saamisel on järgmine:

  1. toetuse andmise otsus,
  2. toetuse ülekandmine 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist,
  3. ettevõtte registreerimine,
  4. ettevõttele pangakonto tegemine,
  5. toetussumma ülekandmine eraisiku pangakontolt loodud ettevõtte pangakontole,
  6. kulude tegemine ettevõtte pangakontolt.

Ostan haagise/sõiduki toetuse eest. Kelle nimele tuleb haagis/sõiduk vormistada?

Kõik toetuse eest soetatavad vahendid tuleb soetada ja vormistada loodud ettevõttele.

Kas ma võin äriplaanis kirjutatud ärinime või ettevõtlusvormi (OÜ, FIE) muuta? Kas ma pean sellest töötukassat teavitama?

Võib muuta, ei pea teavitama.

Kas sularahas arveldamine on lubatud?

Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav. EVAT saaja pangakontole laekunud toetussumma tuleb kanda loodud ettevõtte pangakontole. Planeeritud kulud tuleb teha ettevõtte pangakontolt.

Kas välisriigist võib seadmeid soetada?

Seadmete soetamisel väljastpoolt Eestit tuleb oma otsust põhjalikult kaaluda. Kui Eestis vastavat seadet ei müüda või välisriigist ostes saab seadme tunduvalt soodsamalt, on välisriigist seadme soetamine põhjendatud. Kuid juhime tähelepanu, et arvestada tuleb ka lisanduvate transpordikulude, tollimaksude jm tasudega, mis mõjutavad lõppkokkuvõttes seadme soetusmaksumust. Arvestada tuleb ka võimalike garantiijuhtumite lahendamisega seotud kuludega.

Olen toetuse saaja. Esitasin äriplaaniga hinnapakkumise seadmele, aga soovin vahetada tarnijat, kas ma pean sellest teatama?

Tarnija muutust ei pea kooskõlastama, kui seade/seadme funktsionaalsus jm parameetrid jäävad vähemalt samale tasemele. Töötukassal on õigus küsida ostuga seotud täiendavat infot, nt enne ostu võetud hinnapakkumisi.

Planeerisin soetada ühe seadme, aga leidsin teise. Soetatava seadme mudel ja/või hind muutub, kas ma pean seda muudatust kooskõlastama?

Seadme mudeli muutmist ei pea kooskõlastama, kui seade/seadme funktsionaalsus jm parameetrid jäävad vähemalt samale tasemele ja hind jääb samaks.

Juhul kui muutub seadme hind, siis:

  • kuni 20% hinnamuutust ei pea kooskõlastama
  • üle 20% hinnamuutus tuleb töötukassaga kooskõlastada. Selleks tuleb esitada muutmisavaldus ja saada töötukassa kooskõlastus tehtavate muudatuste kohta toetuse kasutamise eelarves

Kui hind tõuseb rohkem kui 20%, aga otsustate kallima seadme soetada ilma kooskõlastust saamata, saate puuduva summa ulatuses lisada omafinantseeringut.

 

Toetuse kasutamise kontroll

Kuidas töötukassa kontrollib toetuse kasutamist?

Aasta jooksul tuleb toetuse saajal esitada kaks aruannet. Esimene aruanne tuleb esitada toetuse saamisest arvates kuuenda kuu jooksul 1.-5. kuu kohta ja teine aruanne tuleb esitada toetuse saamisest arvates kaheteistkümnenda kuu jooksul 6.-11. kuu kohta. Lisaks on töötukassal õigus teostada paikvaatlusi.

Kus on info aruannete esitamise tähtaegade kohta?

Aruannete esitamise täpsed tähtajad leiate ettevõtluse alustamise andmise otsusest ja e- töötukassast (e-töötukassa / Avaldused ja otsused / Ettevõtluse alustamise toetus / Aruanded).

Kui esimese aruandega on kogu toetus ära kasutatud, kas ma pean esitama ka teise aruande?

Teine aruanne tuleb esitada olenemata asjaolust, kui esimesel aruandeperioodil on kogu toetus ära kasutatud.

Olen toetuse saaja, aga mu esialgsed plaanid ei realiseerunud, mis ma nüüd teen?

Juhul kui tekivad asjaolud, mis mõjutavad toetuse andmise otsuses nimetatud kohustuste täitmist või seavad ohtu toetuse sihtotstarbelise kasutamise ja/või äriplaanijärgse majandustegevuse käivitamise, siis palume Teid sellest teatada töötukassale viivitamatult aadressil evat [ä] tootukassa [dot] ee.

 

 

Küsimuste korral palume pöörduda ettevõtlustoetuse osakonna poole, aadressil evat [ä] tootukassa [dot] ee.

Lisaks on võimalik oma küsimus esitada veebivestluse aknas (ekraani allpool paremal).

Was this information useful?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Clicking on the banner will redirect you to Work and Study website Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Click on the banner and ask a career specialist.  

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)