Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Abi erivajadusega inimesele

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 10.10.2019

Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks puude või pikaajalise tervisehäire tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla.

Pakume teile järgmisi teenuseid:   

 • abistamine tööintervjuul;
 • tööruumide ja -vahendite kohandamine;
 • tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine;
 • tugiisikuga töötamine;
 • kaitstud töö; 
 • kogemusnõustamine;
 • tööalane rehabilitatsioon;
 • tööandjate nõustamine ja teavitamine;
 • tööandjale tööturukoolituse hüvitamine.

Kõiki neid teenuseid saate kasutada, kui teil on puue, püsiv töövõimetus, osaline või puuduv töövõime, mis takistab töölesaamist või töötamist. Kui teil on puuduv töövõime, ei saa te kasutada tööalase rehabilitatsiooni teenust.

Loomulikult saate kasutada ka kõiki teisi meie teenuseid: töövahendus, nõustamine tööotsingutel, tööpraktika, koolitus jt. Selle, millised teenused teid kõige paremini aitaksid, aitab välja selgitada teie konsultant töötukassas.

Aitame töövestlusel tööandjaga suhelda

Kui olete vähenenud töövõimega töötu või koondamisteatega või õppiv tööotsija ning vajate tööandjaga töövestlusel suhtlemisel abi, korraldab töötukassa juhtumikorraldaja teie abistamise. Seda võib vaja olla näiteks kuulmis- või kõnepuude, aga ka muude suhtlemistakistuste puhul, näiteks kui tööandja või tööintervjuud läbi viiv isik ei valda viipekeelt või teil on kõnetakistus, mis raskendab teie kõnest arusaamist vms.

Juhtumikorraldaja leiab teiega koostöös sobiva ja vajalike oskustega teenuse osutaja. Abistaja võib olla erialaspetsialist, näiteks viipekeeletõlk, töötukassa töötaja või vabatahtlik. Vabatahtlikule hüvitab töötukassa teenuse osutamisega seotud sõidukulud, erialaspetsialistile tasume teenuse osutamise eest arve alusel.

Hüvitame tööruumide ja -vahendite kohandamise kulud

Kui olete puude või vähenenud töövõimega ja ei saa selle tõttu asuda tööle või teha oma tänast tööd ettenähtud tööruumides ja -vahenditega, aitame kohandada töökoha ja -vahendid teile ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Tööandja peab tagama töötaja töökoha ja -vahendite vastavuse töökeskkonna ja -ohutuse nõuetele. Samuti peab töökoha ja -vahendite kasutada andmisel arvestama töö laadi ning töötaja füüsiliste ja vaimsete võimetega. Üldkasutatav hoone, kus osutatakse avalikkusele administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid teenuseid, peab olema kõikidele inimestele võrdsetel alustel juurdepääsetav.

Kui töökeskkond ja -vahendid vastavad nõuetele, kuid teile sobiva töökeskkonna loomine põhjustab tööandjale olulisi lisakulutusi, kaalub töötukassa töökoha kohandamise kulu hüvitamist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

Töökoha kohandamine vähenenud töövõimega inimese erivajadustest lähtuvalt võib seisneda näiteks kaldtee ehitamises hoonele; trepitõstuki või lifti paigaldamises; sissepääsude avamismehhanismide automatiseerimises; ukseavade laiendamises ja lävepakkude tasandamises; töötasapindade kõrguse muutmises; lambilülitite madalamale toomises; sisekujunduses kasutatud värvilahenduste muutmises nägemispuudega inimesele tajutavaks jms.

Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta, kui see on tööandjaga kokkulepitud töökoht.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa selgitab välja sobiva lahenduse ning lepib hüvitatavad kulud tööandjaga kokku.

Tööandjale on võimalik hüvitada vähenenud töövõimega

 • töötu; koondamisteatega, õppiva või vanaduspensioniealise tööotsija töölepinguga tööle või teenistusse võtmisel 50–100% kohanduse maksumusest;
 • töötu; koondamisteatega või õppiva tööotsija võlaõigusliku lepingu alusel või tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 31-41 ja 51 sätestatud tööle võtmisel kuni 75% kohanduse maksumusest;
 • töötaja (on hõivatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lg 5 punktides 3-51 nimetatud tegevustega) töötamise jätkamiseks kuni 75% kohanduse maksumusest.

Vähenenud töövõimega füüsilisest isikust ettevõtjale on ettevõtjana tegutsemiseks võimalik hüvitada kuni 75% tema töökoha kohanduse maksumusest.

Kohanduse kulud hüvitatakse tööandjale juhul, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kolm aastat. Hüvitist saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul ühe töötaja kohta.

Anname tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on teie puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, anname teile töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada. Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude või terviseseisundi tõttu võimalik tööülesandeid täita (näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, heliülekandesüsteemid, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid töökohal jms).

Kui te vajate abivahendit igapäevaelus erinevates tegevustes ja keskkondades ehk mitte ainult töötamiseks, on tegemist isikliku (sotsiaalse) abivahendiga. Selle saamiseks pöörduge Sotsiaalkindlustusameti poole. Eeldame, et sotsiaalse abivahendi võimaldamisel ja sobitamisel arvestatakse teie aktiivsuse ja töötamisega seotud vajadustega. Sotsiaalse abivahendi teenuse täpsema sisu, taotlemise ja teenuseosutajate kohta saate lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kui te vajate tööülesannete täitmiseks töövahendit, mida kõik sellel töökohal töötajad kasutavad või peaksid kasutama, on tegemist tavapärase töövahendiga. Tööandja peab võtma töötaja kasutusse antava töövahendi valikul arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töövahendi kasutaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid.

Kui te vajate tööalast abivahendit, hindab töötukassa juhtumikorraldaja abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel, kaalub võimalikke alternatiivseid lahendusi töötamisel esinevate takistuste kõrvaldamiseks ja selgitab välja sobiva abivahendi.

Töötamiseks vajaliku abivahendi saate enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on teile tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Kui vajate tööle asumisel ja töötamisel rohkem abi ja juhendamist, pakume teile tugiisiku abi

Tugiisik juhendab ja abistab teid tööellu sisse elamisel, tööülesannete omandamisel ja täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel ning tööalasel suhtlemisel. Eesmärk on, et suudaksite aja möödudes võimalikult iseseisvalt töötada.

Tugiisik ei täida tööülesandeid teie eest ega paku erialast väljaõpet või koolitust.

Tugiisikuga töötamise teenust taotleb töötukassalt tööandja ning koos teiega leitakse sobiv tugiisik. Tugiisikuks võib olla teie kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta.

Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (2019. aastal 2.78 eurot tunnis).

Teenust osutame vähenenud töövõimega töötule või töötavale inimesele ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale.

Kui teie töö- või teenistussuhe on tähtajatu, saab tugiisik teid abistada kuni 1000 tunni vältel 1 aasta jooksul. Tähtajaline töösuhe peab tugiisikuga töötamise teenuse kasutamiseks kestma vähemalt kuus kuud. Kui vajate töötamisel vähenenud töövõime tõttu tugiisiku juhendamist ka pärast aasta möödumist, saab teenus jätkuda kuni veerandi ulatuses teie tööajast ühes kuus.

Nõustame ja koolitame tööandjaid erivajadustega inimeste värbamisel ja töötamisel

Nõustame ja koolitame tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud puudega või erivajadustega inimesi, kuid vajavad täiendavaid teadmisi erinevatest erivajadustest, töötaja toetamisest või töökohtade kohandamistest. Lähem info järgneval viitel: tööandjate nõustamine ja teavitamine.

Hüvitame tööandjale ümber- või täiendõppe kulud

Kui ta ei ole pikka aega oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu toime tulnud ning tööandja on valmis teile pärast ümber- või täiendusõppe läbimist teist tööd pakkuma, hüvitab töötukassa tagantjärele 50% ulatuses (kuid mitte rohkem, kui 1250 eurot) tööandjale teie koolituse kulud. Lähem info järgneval viitel: töötaja koolituskulude hüvitamine

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.

 

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Was this information useful?


Did you know ...

tööandja peab aitama leida sobilikke lahendusi, et puudega töötaja pääseks töökohale ja saaks oma tööülesandeid täita. 

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)

logo_eures01.png