Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Registry code: 77000499

http://narva-joesuu.kovtp.ee

Ehitusspetsialist

Entered 06.12.2019 - job offer number: 1403431

Duties

Ehitusspetsialist on kaevetööde eeskirjast, ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seadusest ning korrakaitseseadusest tulenevate ja nende alusel antud alamaktidest tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid samuti riikliku järelevalvet korraldav ja tagav ametnik Narva-Jõesuu linnas.
• ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;
• kaevelubade menetlemine, kaevtööde lubade väljastamine ning kaevetööde tingimuste täitmise kontrollimine;
• oma pädevuse piires detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamise menetluses osalemine;
• oma pädevuse piires linna arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis osalemine;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele ja normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamine;
• linnale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise korraldamine;
• omanikujärelevalve korraldamine seaduses sätestatud korras;
• järelevalve teostamine linna objektidel ehitus- ja remonttööde üle;
• täidab muid kohustusi vastavalt ehitusspetsialisti ametijuhendile.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 2 years
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
Architecture and urban planning
Construction and civil engineering works
Language skills
Language Oral Written
Russian - required B2 (independent language user) - good B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
English - required B2 (independent language user) - good B1 (independent language user) - intermediate
Driving licence
B category
Computer skills
specialist
oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme. Tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
Other requirements
Orienteerub seadusega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes.
Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada ning oskus koostada oma töövaldkonna üksik- ja üldhaldusakte. Hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Korrektsus, hea koostööoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine. Kandideerimisel tuleb kasuks varasem riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses töötamise kogemus

Kasuks tuleb:
• Varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
• Projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
• Hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu
• Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses

We offer

• huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd ja toetavat meeskonda;
• koolitus- ja arenguvõimalusi;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust

Information about the job

Office location
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. Allkirjastatud avaldus koos palgasooviga ja kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku avalikku teenistusse võtmise.
2. CV.
3. Motivatsioonikiri.
4. Omandatud haridust tõendav diplom või tunnistus (koopia).
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 30.12.2019 aadressil Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu linn märgusõnaga "Ehitusspetsialist" või elektrooniliselt info@narva-joesuu.ee. Lisateave: aselinnapea Sergei Solovjov sergei.solovjov@narva-joesuu.ee.

Deadline for the submission of applications
30.12.2019
Contact person
Sergei Solovjov aselinnapea, E-mail: qmNkmädqehejOejJTzNjzIOemq@@dmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi