Saku Vallavalitsus

Registry code: 75019738

Planeeringuspetsialist

määratud tähtajaks

Entered 10.09.2019 - job offer number: 1395784

Duties

• detailplaneeringute menetlemine ja planeerimisalaste küsimuste lahendamine;
• lepingute ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks ja elluviimiseks;
• valla üldplaneeringu koostamises osalemine;
• planeeringute registri pidamine;
• planeeringualane nõustamine.

Requirements for candidate

Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
specialist
andmebaaside haldus, e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara
Other requirements
Täiendavalt eeldame, et kandidaat orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt;
omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
oskab planeerida tööprotsessi;
omab head suhtlemisoskust;
omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia.
• omad võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
• omad kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

We offer

Mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; konkurentsivõimelist palka; ametialaste täiendkoolituste võimalust; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; nõutavast paremaid sotsiaalseid garantiisid.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Saku vald
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
äraoleva ametniku asendamine
Start of employment
As soon as possible

Application information

Deadline for the submission of applications
02.10.2019
Required documents
cover letter, CV
Contact person
Maire Laur, ehitus- ja planeerimisteenistuse juht, Telephone: 671 2422, E-mail: qzÕ@JqzÕ@jzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi