Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koolituskaardi konkurss 2019

Печать

Добавлено 01.10.2014 | Обновлено 01.04.2019

Koolituskaardi konkurss 2019

Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) kuulutab välja konkursi koolituskaardi koolitajate leidmiseks.

Konkursile saab avaldusi esitada alates 01.04.2019 kuni 31.12.2019. Avalduse esitanud ja konkursi kvalifitseerimistingimustele vastav koolitaja tunnistatakse koolituskaardi koolitajaks töötukassa otsusel märgitud kuupäevast kuni 31.12.2020.

Koolituskaardi eesmärgiks on pakkuda töötukassa kliendile täienduskoolitust, kus omandatakse või arendatakse ameti- või muid oskusi, mis on vajalikud inimese tööle rakendumiseks. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Koolituskaardi alusel ei telli töötukassa üheltki konkreetselt koolitajalt koolitusi, vaid töötukassa klient saab koolituskaardi alusel valida kõigi töötukassa kvalifitseeritud koolitajate avatud kaubaturul pakutavate täienduskoolituste hulgast talle sobiva koolituse. Sobivaks koolituseks on töötukassa ja kliendi vahel kokkulepitud koolitusvajadusele vastav ja mitte kauem kui üks aasta kestev koolitus, kus omandatakse või arendatakse ameti- või muid oskusi, mis on vajalikud kliendi tööle rakendumiseks või hõives püsimiseks.

Töötukassa võimaldab koolituskaardi alusel koolitust töötutele, koondamisteate saanud tööotsijatele, vanaduspensioniealistele tööotsijatele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavatele tööotsijatele, kinnipeetavatele tööotsijatele ja töötajatele. Töötajatele võimaldatakse üksnes sellist koolitust, mille õppekavas on ette nähtud tunnistuse väljastamine haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud täienduskoolituse standardi kohaselt.

Vanaduspensioniealistele tööotsijatele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavatele tööotsijatele ja vähenenud töövõimega töötutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Töötukassaga koostöö aluseks on koolituskaardi koostöö põhimõtted, millega saate tutvuda järgmisel viitel: koolituskaardi koostöö põhimõtted.

Digitaalselt allkirjastatud avalduse saate laadida üles töötukassa veebilehel. Kui edastate avalduse paberkandjal, siis saatke esindusõigust omava isiku allkirjastatud avaldus töötukassale aadressil: Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, Tallinn 11412.

Konkursi tulemustest teavitab töötukassa koolitajaid e-kirja teel.

Täiendavat teavet ja selgitusi annavad kvalifitseerimiskonkursi läbiviimise eest vastutavad oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna peaspetsialistid Margit Paakspuu, tel 614 8627 ja Pille Heinla, tel 614 8608 või e-post koolituskaart@tootukassa.ee.
 

Eesti Töötukassa koolituskaardi konkursi koolitajate kvalifitseerimise tingimused
 

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partneriks kvalifitseerub täiskasvanute koolituse seaduse alusel täienduskoolitust läbiviiv täienduskoolitusasutuse pidaja (eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või füüsiline isik), kui:

1. ta on esitanud täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate, mis kehtib, või tal on kehtiv tegevusluba valdkonnas, kus tal on seaduses sätestatud kohustus taotleda täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba. Majandustegevusteate kehtivust või tegevusloa olemasolu kontrollib töötukassa Eesti Hariduse Infosüsteemist;
2. tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist, pankrotimenetlust ega täiskasvanute koolituse seaduse alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt järelevalve menetlust. Töötukassa kontrollib andmeid ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded veebilehelt, e-äriregistrist ja Haridus- ja Teadusministeeriumist;
3. ta ei ole oluliselt rikkunud töötukassaga sõlmitud halduslepinguid või riigihanke teostamiseks sõlmitud hankelepinguid või töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid. Töötukassa kontrollib andmeid töötukassa infosüsteemidest;
4. tal ei ole maksuvõlga, mis ületab kokku (kõikide maksude, maksete liikide ja intressi osas) 100 eurot. Maksuvõlaks ei loeta ajatatud maksuvõlga. Töötukassa kontrollib andmeid Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.
5. ta on esitanud kirjaliku avalduse ja kinnitused, et:
    5.1. tema suhtes ei esine asjaolusid, mis võivad põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise;
    5.2. tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist, pankrotimenetlust ega täiskasvanute koolituse seaduse alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt järelevalve menetlust;
    5.3. tema või tema seadusliku esindaja kohta ei ole kehtivaid karistusandmeid karistusregistris;
    5.4. ta ei ole oluliselt rikkunud töötukassaga sõlmitud halduslepinguid või riigihanke teostamiseks sõlmitud hankelepinguid või Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid;
    5.5. ta ei ole oluliselt rikkunud täienduskoolitusasutuse pidajale kehtestatud majandustegevuse nõudeid ning tema tegevus täienduskoolitusasutuse pidajana vastab õigusaktidele, sh on tagatud:
           5.5.1. täienduskoolituse läbiviimine kooskõlas intellektuaalse omandi õigusega;
           5.5.2. täienduskoolituse läbiviimiseks täienduskoolitusasutuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajad;
           5.5.3. täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks piisav õppekeskkond ning koolituse läbiviimiseks vajalikud vahendid;
           5.5.4. täienduskoolituse läbiviimine nõuetele vastava õpiväljundipõhise täienduskoolituse õppekava alusel ning täienduskoolituse läbimise ja selles osalemise kohta nõuetekohaste dokumentide (tõend, tunnistus) väljastamine;
           5.5.5. täienduskoolituse teabe avalikustamiseks vajalik veebileht, kus on avalikustatud täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud täienduskoolitusasutuse pidaja veebilehel avalikustamisele kuuluv teave, sh avaldatud koolituse toimumise aeg, koht ja aadress, õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud ja andmed õpiväljundite hindamise kohta;
           5.5.6. tegevusloa või muu loa, kooskõlastuse, tunnustuse olemasolu, kui ta viib läbi täienduskoolitust, mille puhul on seaduses sätestatud kohustus taotleda vastava valdkonna täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või muud luba, kooskõlastust või saada tunnustus.
    5.6. ta kohustub järgima Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid;
    5.7. esitatud andmed on õiged ja ta on nõus väljastama Eesti Töötukassale viimase nõudmisel andmeid tõendavaid dokumente.

Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  bänner viib e-karjäärinõustamise veebivormile Bänner viib Noortegarantii lehele Bänner viib Rajaleidja portaali venekeelsele lehele, kust leiab karjäärinõu nii noor kui täiskasvanu.

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)

 

 

 

logo_eures01.png