Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Saarde Vallavalitsus

Регистрационный код: 75033454

Ehitusnõunik

Введено 08.04.2019 - № вакансии: 1380419

Рабочие обязанности

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on planeerimis-, projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas ning ehitusseadustiku ja teiste valdkonna õigusaktide nõuete täitmise tagamine Saarde vallas.
Peamised ülesanded: ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike nõustamine ehitusalastes küsimustes; valla üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine; ehitusjärelevalve teostamine Saarde valla territooriumil.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
строительство и гражданское строительство
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Kohaliku omavalitsuse korraldust, avalikku teenistust, ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ning oskus neid oma töös rakendada; oskus koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte; haldusmenetlusele kehtestatud reeglite tundmine; hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus; kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime; kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris

Со своей стороны предлагаем

Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalusi, ametiauto kasutamise võimalust, konkurentsivõimelist töötasu.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Nõmme tn 22
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
06.05.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
haridust tõendavate dokumentide koopiad
Контактное лицо
Martti Rooden, abivallavanem, Телефон: 53494259, Э-почта: gzNüüädNeeDmTJqzzNDmdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись