Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Регистрационный код: 77000499

http://narva-joesuu.kovtp.ee

Ehitusspetsialist

Введено 06.12.2019 - № вакансии: 1403431

Рабочие обязанности

Ehitusspetsialist on kaevetööde eeskirjast, ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seadusest ning korrakaitseseadusest tulenevate ja nende alusel antud alamaktidest tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid samuti riikliku järelevalvet korraldav ja tagav ametnik Narva-Jõesuu linnas.
• ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;
• kaevelubade menetlemine, kaevtööde lubade väljastamine ning kaevetööde tingimuste täitmise kontrollimine;
• oma pädevuse piires detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamise menetluses osalemine;
• oma pädevuse piires linna arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis osalemine;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele ja normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamine;
• linnale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise korraldamine;
• omanikujärelevalve korraldamine seaduses sätestatud korras;
• järelevalve teostamine linna objektidel ehitus- ja remonttööde üle;
• täidab muid kohustusi vastavalt ehitusspetsialisti ametijuhendile.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 2 лет
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
архитектура и градостроительство
строительство и гражданское строительство
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист
oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme. Tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
Прочие требования
Orienteerub seadusega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes.
Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada ning oskus koostada oma töövaldkonna üksik- ja üldhaldusakte. Hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Korrektsus, hea koostööoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine. Kandideerimisel tuleb kasuks varasem riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses töötamise kogemus

Kasuks tuleb:
• Varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
• Projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
• Hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu
• Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses

Со своей стороны предлагаем

• huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd ja toetavat meeskonda;
• koolitus- ja arenguvõimalusi;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. Allkirjastatud avaldus koos palgasooviga ja kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku avalikku teenistusse võtmise.
2. CV.
3. Motivatsioonikiri.
4. Omandatud haridust tõendav diplom või tunnistus (koopia).
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 30.12.2019 aadressil Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu linn märgusõnaga "Ehitusspetsialist" või elektrooniliselt info@narva-joesuu.ee. Lisateave: aselinnapea Sergei Solovjov sergei.solovjov@narva-joesuu.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
30.12.2019
Контактное лицо
Sergei Solovjov aselinnapea, Э-почта: qmNkmädqehejOejJTzNjzIOemq@@dmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись