Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Registrikood: 77000499

http://narva-joesuu.kovtp.ee

Ehitusspetsialist

Avaldati: 05.03.2020 - Tööpakkumise nr: 1410310

Tööülesanded

Ehitusspetsialist on kaevetööde eeskirjast, ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seadusest ning korrakaitseseadusest tulenevate ja nende alusel antud alamaktidest tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid samuti riikliku järelevalvet korraldav ja tagav ametnik Narva-Jõesuu linnas.
• ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;
• kaevelubade menetlemine, kaevtööde lubade väljastamine ning kaevetööde tingimuste täitmise kontrollimine;
• oma pädevuse piires detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamise menetluses osalemine;
• oma pädevuse piires linna arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis osalemine;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele ja normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamine;
• linnale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise korraldamine;
• omanikujärelevalve korraldamine seaduses sätestatud korras;
• järelevalve teostamine linna objektidel ehitus- ja remonttööde üle;
• täidab muid kohustusi vastavalt ehitusspetsialisti ametijuhendile.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 2 aastat
Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
ehitus ja tsiviilrajatised
arhitektuur ja linnaplaneerimine
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - nõutud B2 - hea B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B2 - hea B1 - keskmine
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme. Tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
Muud nõuded
Orienteerub seadusega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes.
Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada ning oskus koostada oma töövaldkonna üksik- ja üldhaldusakte. Hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Korrektsus, hea koostööoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine. Kandideerimisel tuleb kasuks varasem riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses töötamise kogemus

Kasuks tuleb:
• Varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
• Projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
• Hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu
• Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses

Omalt poolt pakume

• huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd ja toetavat meeskonda;
• koolitus- ja arenguvõimalusi;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, J. Poska tn 26
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. Allkirjastatud avaldus koos palgasooviga ja kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku avalikku teenistusse võtmise.
2. CV.
3. Motivatsioonikiri.
4. Omandatud haridust tõendav diplom või tunnistus (koopia).
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 03.04.2020 aadressil J.Poska tn 26, 29023 Narva-Jõesuu linn märgusõnaga "Ehitusspetsialist" või elektrooniliselt info@narva-joesuu.ee. Lisateave: aselinnapea Sergei Solovjov sergei.solovjov@narva-joesuu.ee.

Kandideerimise tähtaeg
03.04.2020
Kontakt
Sergei Solovjov aselinnapea, e-post: qmNkmädqehejOejJTzNjzIOemq@@dmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi