Peipsiääre Vallavalitsus

Registrikood: 77000192

http://www.peipsivald.ee
Peipsiääre vald, pindalaga 652 km² asub Tartu maakonnas. Vald moodustati 2017. aastal Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, varasema Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel. Peipsiääre vallakeskus asub Alatskivi alevikus. Vallas on üks linn (Kallaste), neli alevikku Alatskivi, Kolkja, Kasepää, Varnja ja 84 küla.

Kallaste lasteaed-põhikooli direktor

Avaldati: 14.08.2019 - Tööpakkumise nr: 1393168

Tööülesanded

Lasteaed-Põhikooli direktori ülesanded tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest. Direktor muuhulgas:
1. juhib ja vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude läbiviidavate tegevuste, haridusasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2. esindab haridusasutust ja teeb eelarve piires tehinguid;
3. kehtestab seadusega ettenähtud õppekavad ja õppetegevusega seotud korrad, eeskirjad, reeglid ja muud õppetegevusega seotud dokumendid;
4. kehtestab haridusasutuse kodukorra;
5. kehtestab õpilaskodu kodukorra;
6. kehtestab haridusasutuse sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
7. valmistab ette haridusasutuse vastuvõtu tingimused ja korra eelnõu;
10. kinnitab käskkirjaga lapse/õpilase nimekirja arvamise ja väljaarvamise/lahkumise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
11. korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
12. kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
13. korraldab laste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise kodukorras sätestatu kohaselt;
14. korraldab laste ja töötajate kaitse hädaolukorras;
15. korraldab hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu, hoolekogu ja eksperte ning kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
16. korraldab õppenõukogu tegevust;
17. määrab isiku, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel;
18. kutsub kokku lastevanemate koosoleku;
19. sõlmib töötajatega töölepingud ning koostab ametijuhendid;
20. korraldab avaliku konkursi pedagoogide ametikohtade täitmiseks;
21. täidab talle töölepinguga ning õigus- ja haldusaktidega pandud muid ülesandeid.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
magister
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase

Omalt poolt pakume

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 56 kalendripäeva; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kallaste linn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Konkursi kestus: 14. august – 28. august 2019.
Viiakse läbi dokumendivoor ja vestlusvoor Peipsiääre vallamajas aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.
Kandideerimisdokumendid esitatakse digiallkirjastatult e-posti vald@peipsivald.ee hiljemalt 28. august 2019 kell 16.00.
Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:
1) allkirjastatud kandideerimisavaldus
2) elulookirjeldus;
3) haridust tõendavad dokumendid;
4) muud olulised andmed.
Konkursi kohta annab informatsiooni Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov, tel (+372) 7 30 2374, e-post vald@peipsivald.ee.
Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis (viide) ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Kandideerimise tähtaeg
28.08.2019
Vajalikud dokumendid
CV, muu
vt lisainfot kandideerijale
Kontakt
Aleksandr Širokov, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 5040738, e-post: jzhhzjzTmgJymäyqäjzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi