Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Jõgeva Vallavalitsus

Registrikood: 77000401

Pearaamatupidaja

Avaldati: 10.07.2020 - Tööpakkumise nr: 1419963

Tööülesanded

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamine nii, et oleks tagatud aktuaalse, võrreldava ja objektiivse informatsiooni saamine omavalitsuse raamatupidamisest ja majandustulemustest.
Eesmärgi täitmiseks:
arvete esitamine kulujuhtidele kinnitamiseks ja kuluarvetele eelarvekoodide ja kontode märkimine ning registreerimine raamatupidamisprogrammi vastavalt toimemudelile;
valla varade arvestus, inventeerimisel osalemine ja lõppaktide vormistamine vastavuses raamatupidamise sise-eeskirja ja muude kehtivate õigusaktidega;
majandusaasta aruande koostamiseks vajalike andmete (nõuded, kohustused, ettemaksud, laenud jms) esitamine finantsjuhile;
pearaamatu koostamine ja andmete edastamine Rahandusministeeriumi saldoandmike süsteemi, saldode võrdlus riigi raamatupidamiskohustuslastega vastavalt kehtivale korrale;
vallavalitsuse raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlastatult finantsjuhiga ja aruandluse dokumentide koostamine vastavalt kehtivatele juhenditele ja eeskirjadele;
raamatupidamise sise-eeskirja ja muude raamatupidamise valdkonda reguleerivate asutusesiseste normdokumentide väljatöötamises osalemine ja selle teemaliste ettepanekute esitamine;
raamatupidamisdokumentide säilivuse ja nõuetekohase arhiveerimise tagamine õigusaktidega sätestatud korras;
eelarveväliste (siht-) vahendite laekumise ja kasutamise jälgimine, finantsjuhi ja allasutuste juhtide teavitamine sihtvahendite laekumisest;
vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja praktiline juhendamine raamatupidamisdokumentatsiooni koostamisel ja –informatsiooni genereerimisel;
osalemine valla eelarve projekti koostamisel;
täidab muid vahetu juhi antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 3 aastat
Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Eeldame, et kandidaadil on:
erialane kõrgharidus (eelistatakse magistrikraadiga haridustaset);
vähemalt 3-aastane pädevus teenistuskoha valdkonnas;
teadmised kohaliku omavalitsuse raamatupidamist reguleerivatest õigusaktidest;
teadmised kodanike õigustest ja vabadustest, avaliku sektori toimimist ja selles tegutsemist ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivatest õigusaktidest;
teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
oskab planeerida tööprotsessi;
omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus sh oskus suhelda avalikkusega ja oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
tahe panustada Jõgeva valla arengusse

Omalt poolt pakume

35 kalendripäeva põhipuhkust

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Suur tn 5
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
august 2020

Kandideerimise info

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil terje.rudissaar@jogeva.ee hiljemalt 26. juuliks 2020.

Kandideerimise tähtaeg
26.07.2020
Vajalikud dokumendid
motivatsioonikiri, CV
Kontakt
Terje Rudissaar, abivallavanem, telefon: 517 5750, e-post: ümNOmdN@DäqqzzNJOekmjzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi