Narva-Jõesuu Linnavalitsus http://narva-joesuu.kovtp.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Avaldati: 21.02.2019 - Tööpakkumise nr: 1375636

Tööülesanded

Juhib ja korraldab sotsiaalosakonnale pandud ülesannete täitmist. Narva-Jõesuu linna sotsiaal-, hoolekande-, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine. Elanike elukvaliteedi ning ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime paranemisele kaasaaitamine ning projektitöö. Üksikisikule või perekonnale toimetulekurasuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Koostab ja esitab linnavalitsusele sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivate linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide eelnõusid.
Osakonnas koostatud dokumentide allkirjastamine ja viseerimine kooskõlas ametiasutuse asjaajamiskorra ja ametijuhendiga,
Töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega;
-esindab volituste piires linnavalitsust kohtus;
- sotsiaaltööalaste lepingute eelnõude koostamine ja täitmise kontrollimine;
- teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;
- nõustab ja informeerib inimesi, vajadusel suunab abivajajaid pädevate ametiasutuste või –isikute poole ning abistab asjaajamisel ametkondadega;
- suhtleb ja teeb koostööd oma volituste piires teiste asutuste- ja organisatsioonidega;
- teeb ettepanekuid eestkoste või hoolduse määramiseks vastavalt seadusandlusele ja valmistab ette materjalid eestkosteks, lapsendamiseks, vanemlike õiguste äravõtmiseks, ajutiselt perekonnast eraldamiseks;
- osaleb linnavalitsuse komisjonide ja linnavolikogu komisjonide töös;
- korraldab erivajadustega isikute ja eakate hoolekannet ning neile vajalike sotsiaalteenuste osutamist;
- kogub, süstematiseerib, analüüsib ja edastab oma tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni ja peab kirjavahetust sotsiaaltööalastes küsimustes, esitab aruandeid tulenevalt oma teenistusülesannetest;
- võtab vastu linnaelanike sotsiaalprobleemide küsimustes ja teostab kodukülastusi;
- korraldab ja koordineerib lastekaitse, tervishoiu ja sotsiaaltöö projekte;
- osaleb linna sotsiaalosakonna eelarve koostamisel ning vastutab eraldatud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
Osakonna juhataja ametiülesanded on kinnitatud ametijuhendiga

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 3 aastat
Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
sotsiaaltöö ja nõustamine
lastehooldus ja noorsootöö
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
• vähemalt kesk-eri või kõrgharidus ja sellele lisanduv sotsiaalvaldkonna eri-, kutse või ametialane ettevalmistus;
• vähemalt ühe aastane töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
• valdkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
• võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega

Omalt poolt pakume

Pakume vastutusrikast ja huvitavat tööd.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Pargi tn 2
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus koos elulookirjeldusega ning motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (1 lk A4 formaadis) ja haridust tõendava dokumendi koopia, palume esitada Narva-Jõesuu Linnavavalitsusele aadressil: Koidu 25, Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa või e-posti aadressil:monika.tinno@narva-joesuu.ee. Avalduses palume näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Kandideerimise tähtaeg
01.04.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
haridust tõendav dokument
Kontakt
Monika Tinno, linnasekretär, telefon: +372 3599587, e-post: geTäÕzdüäTTeJTzNjzIOemq@@dmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi